fbpx
11/07/2024 | Webinarium

Pobyt i praca obywateli Ukrainy po zmianach od 01.07.2024r. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce.

Zapisz się na szkolenie

Zakończyły się pracę nad nowelizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Od 1 lipca 2024 r. obowiązywać będą nowe zasady dotyczące legalizacji pobytu i pracy obywateli Ukrainy w Polsce. Ustawa nakłada wiele nowych obowiązków w stosunku do obywateli Ukrainy oraz podmiotów zatrudniających obywateli Ukrainy. Ponadto prowadzący przedstawi możliwości dalszej legalizacji pobytu i pracy w połączeniu z „ogólnie” obowiązującymi przepisami oraz omówi problematykę obywa-teli Ukrainy, którzy nie posiadają ważnego paszportu. Program szkolenia uwzględnia stano-wiska Urzędu Do Spraw Cudzoziemców, Ministerstwa ds. Pracy, Państwowej Inspekcji Pra-cy oraz Straży Granicznej. Prowadzący – korzystając z długoletniej praktyki i znajomości w zakresie bieżących przepisów – przekaże praktyczne uwagi dotyczące legalizacji pobytu i pracy obcokrajowców w Polsce, umów o pracę i umów cywilnoprawnych oraz wykonywania pracy przez kierowców i ich delegowania poza terytorium Polski.

Szkolenie ma na celu odpowiedzieć m.in. na następujące pytania:

 1. Jak zmienia się kategoria cudzoziemców korzystających z ustawy pomocowej?
 2. Jak przedłużają się pobyty dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce?
 3. Czy już czas na rozpoczęcie „normalnej” jednolitej procedury pobytu i pracy dla obywateli Ukrainy?
 4. Dlaczego cudzoziemcy przybywający od 1 lipca nie skorzystają z wszystkich przywilejów?
 5. Dlaczego wcześniejsze wystąpienie o Pesel „UKR” teraz jest takie waż-ne?
 6. Jakie zmiany w zakresie Pesel „UKR”?
 7. Jakie są nowe zezwolenia dla cudzoziemców, którzy przybyli do Polski od 24.02.2022 r.?
 8. Jakie zmiany w powiadomieniach do powiatowych urzędów pracy?
 9. Jakie nowe zasady dla zezwoleń na pobyt i pracę z „zastrzeżeniem”?
 10. Jakie są możliwości nowych legalizacji pobytu obywateli Ukrainy pozwa-lających pracować bez żadnych zezwoleń / oświadczeń / powiadomień?
 11. Jakie są możliwości nowych legalizacji pobytu obywateli Ukrainy pozwa-lających prowadzić działalność gospodarczą bez żadnych ograniczeń?
 12. Jak „Ustawa mobilizacyjna w Ukrainie” i nowelizacja ustawy pomocowej reguluje problematykę paszportów oraz co z obywatelami Ukrainy, któ-rym kończy się ważność paszportów?
 13. Dla kogo oświadczenia są jeszcze potrzebne?
 14. Kiedy praca w oparciu o zezwolenia na pracę ?
 15. Czy pobyt i praca to najlepsze rozwiązanie?
 16. Jakie są prawa i obowiązki w procesie zatrudnienia cudzoziemców?

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Zmiany w zakresie pobytu dla obywateli Ukrainy:
  • przedłużenie pobytu cudzoziemców przybywających od 24.02.2022 r.;
  • dodatkowa kategoria cudzoziemców korzystających z ustawy pomocowej;
  • podział obywateli Ukrainy przybywający do Polski do 30.06.2024 r. i od 1.07.2024 r.
  • legalny pobyt – nowy termin na uzyskanie Pesel „UKR”;
  • legalny pobyt – obowiązek uzupełnienia danych do Pesel „UKR”;
  • legalny pobyt – zmiana Pesel „UKR” na nowy Pesel „CUKR”;
  • legalny pobyt – przywrócenie Peselu „UKR”;
  • „Ustawa mobilizacyjna w Ukrainie” i nowelizacja ustawy pomocowej – co z cudzoziemcami bez ważnych paszportów.
 2. Przedłużenia dotychczasowych pobytów:
  • przedłużenia okresu ważności wiz krajowych obywatela Ukrainy;
  • przedłużenia zezwoleń na pobyt czasowy udzielonych obywatelom Ukrainy,
  • przedłużenia okresu ważności kart pobytu, polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca oraz dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany” wydanych obywatelom Ukrainy,
  • przedłużenia okresu, w którym pobyt obywatela Ukrainy na terytorium Rze-czypospolitej Polskiej na podstawie wizy Schengen wydanej przez organ polski,
  • przedłużenia okresu, w którym pobyt obywatela Ukrainy na terytorium Rze-czypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obsza-ru Schengen;
  • przedłużenia okresu, w którym pobyt obywatela Ukrainy na terytorium Rze-czypospolitej Polskiej na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez organ tego państwa UE;
  • przedłużenia okresu pobytu obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospoli-tej Polskiej w ramach ruchu bezwizowego;
  • przedłużenia terminu do opuszczenia przez obywatela Ukrainy terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz terminu „dobrowolnego wyjazdu” obywatela Ukrainy.
 3. Powiadomienia do powiatowego urzędu pracy:
  • nowy termin powiadomienia;
  • nowa treść powiadomienia;
  • nowe obowiązki w przypadku pracy tymczasowej;
  • zmiany w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  • kiedy ponowne powiadomienie;
  • nowe obowiązki dla cudzoziemca w przypadku procedury powiadomienia.
 4. Nowe 3-letnia legalizacja pobytu obywateli Ukrainy;
  • legalizacja – ale nie dla każdego obywatela Ukrainy;
  • przesłanki uzyskania legalizacji pobytu;
  • elektronizacja postępowań;
  • obowiązki obywatela Ukrainy;
  • odmowa legalizacji pobytu;
  • unieważnienie legalizacji pobytu;
  • cofnięcie legalizacji pobytu;
  • legalizacja pobytu rodziny;
  • dodatkowe uprawnienia legalizacji pobytu – praca bez zezwolenia;
  • dodatkowe uprawnienia legalizacji pobytu – prowadzenie działalności bez ograniczeń.
 5. Nowe możliwości legalizacji pobytu członków rodziny obywateli Ukrainy:
  • uzyskanie zezwolenia dla członków rodziny;
  • ograniczenia w uzyskaniu zezwolenia dla członków rodziny;
  • uproszczenia w procedurze uzyskania zezwolenia dla członków rodziny;
  • zezwolenia
  • uzyskanie zezwolenia w celu połączenia z rodziną;
  • ograniczenia w uzyskaniu zezwolenia w celu połączenia z rodziną;
  • uproszczenia w procedurze uzyskania zezwolenia w celu połączenia z rodziną.
 6. Pozostali obywatele Ukrainy przebywający w Polsce i niemogący skorzy-stać z nowych legalizacji pobytu;
  • zezwolenia na pobyt wydawane na okres do 1 roku;
  • zezwolenia na pobyt krótkotrwały;
  • zezwolenia na pobyt i pracę i dalsza legalizacja;
  • zezwolenia na pobyt i pracę z upływem ważności zezwolenia i dalsza legali-zacja;
  • zezwolenia na pobyt i pracę i zmiana zezwolenia;
  • zezwolenia na pobyt i pracę z upływem ważności zezwolenia i zmiana ze-zwolenia;
  • postępowanie podmiotu powierzającego pracę oraz cudzoziemca w przy-padku pozostawienia wniosku o pobyt bez rozpatrzenia;
  • postępowanie podmiotu powierzającego pracę oraz cudzoziemca w przy-padku odmowy wszczęcia postępowania pobytowego;
  • postępowanie podmiotu powierzającego pracę oraz cudzoziemca w przypadku cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy.
 7. „Oświadczenia” / zezwolenia na pracę / zezwolenia na pobyt i pracę dla wszystkich cudzoziemców – wybrane zagadnienia:
  • ograniczenie testu rynku – miejsce siedziby / miejsce zamieszkania / miejsce pracy, a uzyskanie informacji starosty;
  • praca na podstawie oświadczenia i dalsza kontynuacja zatrudnienia;
  • dopuszczalność pracy na podstawie zezwolenia;
  • dokumenty o odmowa wydania zezwolenia;
  • uchylenie zezwolenia;
  • zezwolenia na pobyt i pracę i jego zmiana;
  • prawa i obowiązki cudzoziemca i podmiotu powierzającego pracę w trakcie zatrudniania obcokrajowców.
 8. Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce – pytania i odpowiedzi.

 

  Prelegent:

  Cezary Pytlarz

  Prawnik, posiada 15 letnie doświadczenie w Państwowej Inspekcji Pracy, przez ponad 11 lat w Państwowej Inspekcji Pracy odpowiedzialny za planowanie i rozliczanie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. Przez 15 miesięcy kierował sekcją kontroli legalności zatrudnienia. Przygotowywał stanowiska PIP oraz SG w zakresie kontroli legalności zatrudnienia. Przygotowywał wnioski legislacyjne oraz opiniował projekty aktów prawnych dot. zatrudnienia cudzoziemców. Przeprowadził kilkaset kontroli PIP z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców. Na podstawie programów autorskich przeprowadził kilkaset szkoleń z zakresu zatrudnienia cudzoziemców zarówno polskich przedsiębiorców jak i międzynarodowych koncernów, m.in. dla przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menagerów. Uczestnik i wykładowca wielu szkoleń, warsztatów, konferencji, w tym międzynarodowych dotyczących legalności zatrudnienia cudzoziemców. Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców wpisany na listę biegłych Sadu Okręgowego w Katowicach.

Termin i miejsce szkolenia


11/07/2024

Szkolenie w formie webinarium – wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja/materiały którymi będzie zarządzał prelegent.

Krótki film przedstawiający sposób realizacji szkoleń webinarowych:

Czas trwania: 09:00-14:30.

Każdy uczestnik otrzyma link do platformy na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.

Przykładowe opinie o naszych szkoleniach webinarowych:

📌„Państwa szkolenie elearningowe, w którym uczestniczyłam było dobrze zorganizowane, prowadzący świetnie przekazywał swoją wiedzę i odpowiadał na mnóstwo zadawanych mu pytań. Z chęcią skorzystam z tej formy kursów/ szkoleń, bo mimo, że pierwszy raz korzystałam z webinara, to sposób takiego szkolenia jest dla mnie inną, aczkolwiek tak samo ciekawą formą, jak szkolenie face to face.”
📌„Jeżeli szukasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania z zakresu podatków zapraszam na szkolenia EDUTAG – tutaj wszystko staje się jaśniejsze 
📌„Zdecydowanie polecam, profesjonalna kadra i celujące wykonanie.”

Cena:


360 zł + 23% VAT- os./dostęp

(dla jednostek sektora finansów publicznych istnieje możliwość wystawienia faktury „zw”)

Płatność na podstawie faktury z 7 dniowym terminem po szkoleniu.

Cena zawiera:


 • dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
 • autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane w dniu szkolenia przed rozpoczęciem)
 • imienny certyfikaty ukończenia

Dodatkowe informacje


Minimalne wymagania sprzętowe dla uczestników:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

➡️ Przykładowy harmonogram szkolenia:

🕐08:00 – dystrybucja do uczestników materiałów szkoleniowych w formacie pdf
🕑09:30 – rozpoczęcie logowania przez uczestników (po zalogowaniu dostępna jest “poczekalnia” która w momencie startu przełączy się na pokój webinarowy)
🕒10:00 – Wykład cz I
🕓12:00 – Przerwa 30min☕️🍪
🕔12:30 – Odpowiedzi na pytania zadane na czacie, wykład cz II
🕕14:30 – Zakończenie szkolenia, odpowiedzi na przesłane pytania w trakcie drugiej części zajęć

Zdjęcia obiektu


Szanowni Państwo,

Informujemy, że mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.

Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach przez serwis internetowy edutag.pl

Informacji odczytanych za pomocą cookies i podobnych technologii używamy w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników, w tym profilowania. Wykorzystanie ich pozwala nam zapewnić Państwu maksymalną wygodę przy korzystaniu z naszych serwisów poprzez zapamiętanie Waszych preferencji i ustawień na naszych stronach. Więcej informacji o zamieszczanych plikach cookie oraz o możliwości zmiany ustawień przeglądarki oraz polityce przetwarzania danych znajdą Państwo w polityce prywatności.

Akceptacja ustawień przeglądarki oznacza zgodę na możliwość tworzenia profilu użytkownika opartego na informacji dotyczącej świadczonych usług, zainteresowania ofertą lub informacjami zawartymi w plikach cookies. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody.