fbpx

Regulamin szkoleń

Regulamin szkoleń

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG EDUKACYJNYCH

I.  ORGANIZACJA I SZKOLENIA

1.  Organizatorem szkoleń jest firma EDUTAG Krzysztof Tarkota, ul. Dojazdowa 9B, 43-100 Tychy NIP: 646-273-96-88 reprezentowana przez Krzysztofa Tarkota.

2.  Organizator szkolenia jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych oraz stosuje Kodeks Dobrych Praktyk PIFS

3.  Szkolenia realizowane są według programu, celów szczegółowych i na warunkach umieszczonych w ofercie szkolenia.

4.  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany oferty szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

5.  Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi poza udziałem w szkoleniu: autorskie materiały szkoleniowe w formie wydrukowanego i oprawionego skryptu, imienny certyfikat ukończenia szkolenia oraz wsparcie trenera również po zakończonym szkoleniu (możliwość kontaktu telefonicznego lub e-mailowego).

6.  Organizator nie zapewnia w ramach szkolenia (o ile oferta nie stawi inaczej): transportu oraz usług noclegowych.

7.  Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia ewaluacji usługi szkoleniowej w formie: spersonalizowanej ankiety, ankiet anonimowych, wywiadów po zakończonym szkoleniu lub telefonicznego badania satysfakcji. W przypadku szkoleń zamkniętych (wewnętrznych) ewaluacja usługi jest wykonywana każdorazowo, a jej wynik na życzenie przekazywany osobie zlecającej usługę.

8. Osobą odpowiedzialną merytorycznie za organizowane szkolenia jeśli oferta nie stanowi inaczej jest: Krzysztof Tarkota

II.  WARUNKI UCZESTNICTWA I REZYGNACJI

1.  Informacja o organizowanych szkoleniach przekazywana jest potencjalnym uczestnikom w formie informacji publikowanych na stronie internetowej firmy www.edutag.pl, działań marketingowo – promocyjnych oraz poprzez telemarketing.

2.  Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej lub dokonanie zgłoszenia “on-line” za pośrednictwem strony www.edutag.pl. Dokonanie zgłoszenia jest wiążącą formą zamówienia usługi.

3.  Potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia następuje mailowo najpóźniej na dzień przed szkoleniem, na podstawie informacji zawartych w dokonanym zgłoszeniu.

4.  Rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu trwającym do 16 godzin lekcyjnych lub określanym w ofercie jako “otwarte”, bez ponoszenia kosztów, Zamawiający może dokonać pisemnie (faksem na nr 327218809 lub e-mailem na adres biuro@edutag.pl)w terminie nie później niż 3 dni robocze przed planowanym szkoleniem. Brak informacji o rezygnacji ze szkolenia lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia Zamawiającego od poniesienia kosztów szkolenia.

5.  Rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu trwającym powyżej 20 godzin lekcyjnych lub określanym w ofercie jako “wyjazdowe”, bez ponoszenia kosztów, Zamawiający może dokonać pisemnie (faksem na nr 327218809 lub e-mailem na adres biuro@edutag.pl) w terminie nie później niż 10 dni roboczych przed planowanym szkoleniem. Brak informacji o rezygnacji ze szkolenia, brak przedpłaty lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia Zamawiającego od poniesienia kosztów szkolenia.

5.  Terminem rezygnacji jest data wpływu stosownej pisemnej informacji i potwierdzenia jej otrzymania przez Organizatora.

6.  W każdym momencie Zamawiający może wyznaczyć innego uczestnika szkolenia informując o tym Organizatora.

7.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia na 1 dzień przed planowanym dniem szkolenia.

8. Organizator zastrzega sobie prawo w sytuacjach nadzwyczajnych (np. niezdolność do pracy osoby prowadzącej szkolenie, wypadek komunikacyjny) dokonać zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

9.  Organizator może odwołać szkolenie poprzez kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej.

10.  W przypadku odwołania szkolenia przysługuje zwrot wpłaconych kwot bez jakichkolwiek potrąceń, nie przysługują natomiast z tego powodu żadne odsetki.

III.  OPŁATY ZA SZKOLENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1.  Aktualne ceny szkoleń i kursów znajdują się na stronie www.edutag.pl

2.  Ceny szkoleń wewnętrznych, oraz w przypadku dużej liczby uczestników ustalane są indywidualnie.

3.  Płatność za szkolenie należy dokonać do 7 dni po szkoleniu na wskazany przez Organizatora numer rachunku bankowego. Istnieje możliwość dokonania przedpłaty, płatności gotówką w dniu szkolenia lub wydłużonego terminu płatności po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem.

4.  Dla stałych klientów istnieje możliwość negocjacji zniżek. Udzielane rabaty nie sumują się oraz nie można ich łączyć z innymi promocjami.

5. Faktura za szkolenie wydawana jest uczestnikowi na szkoleniu jeśli pisemne ustalenia w zamówieniu nie stanowią inaczej. Potwierdzeniem odbioru faktury, oraz certyfikatu jest podpis uczestnika na liście obecności. W przypadku gdy uczestnik nie odbierze faktury podczas szkolenia zostanie ona wysłana na adres płatnika faktury.

6.  W przypadku braku płatności w terminie Organizator zastrzega sobie prawo naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki, oraz obciążenia dłużnika kosztami windykacji zgodnie z obowiązującym prawem.

7.  Organizator zastrzega sobie prawo wysłania wezwania do zapłaty w formie pliku pdf na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu, a doręczenie określa się w takim przypadku jako skuteczne.

IV.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.  Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że administratorem danych jest przedsiębiorca: EDUTAG Krzysztof Tarkota z siedzibą: 43-100 Tychy, ul. Dojazdowa 9b, NIP: 6462739688.

2.  Uczestnicy poprzez przystąpienie do udziału w szkoleniu (wypełnienie karty zgłoszeniowej, zgłoszenia “online”), oraz rejestracje na stronie www.edutag.pl wyrażają zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych oraz teleadresowych przez Organizatora na potrzeby działań marketingowych, oraz innych działań związanych z realizacją oferowanych usług, oraz produktów.

3. Administrator oświadcza, że zbierane dane są tylko w zakresie niezbędnym do zakładanych działań.

4. Gromadzone dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

5. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych, politykę prywatności i retencji danych znajdują się w “Polityce prywatności” dostępnej na stronie głównej, oraz w siedzibie przedsiębiorcy.

V.  REKLAMACJE

1.  Zamawiający może składać reklamacje dotyczące szkoleń w formie pisemnej do EDUTAG najpóźniej w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia.

2.  Organizator winien rozpatrzyć reklamację w ciągu 7 dni od daty otrzymania i w tym terminie udzielić pisemnych wyjaśnień.

VI.  ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.  Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny.

2.  Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

3.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy, usterki, nieprawidłowości w dostarczonych przez wykładowców materiałach szkoleniowych.

VII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie, wymagają formy pisemnej. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.

2.  W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Tychy 02.01.2016r. (ostatnia aktualizacja: 24.05.2018r.)

Szanowni Państwo,

Informujemy, że mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.

Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach przez serwis internetowy edutag.pl

Informacji odczytanych za pomocą cookies i podobnych technologii używamy w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników, w tym profilowania. Wykorzystanie ich pozwala nam zapewnić Państwu maksymalną wygodę przy korzystaniu z naszych serwisów poprzez zapamiętanie Waszych preferencji i ustawień na naszych stronach. Więcej informacji o zamieszczanych plikach cookie oraz o możliwości zmiany ustawień przeglądarki oraz polityce przetwarzania danych znajdą Państwo w polityce prywatności.

Akceptacja ustawień przeglądarki oznacza zgodę na możliwość tworzenia profilu użytkownika opartego na informacji dotyczącej świadczonych usług, zainteresowania ofertą lub informacjami zawartymi w plikach cookies. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody.