fbpx

Regulamin szkoleń

Regulamin szkoleń

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG EDUKACYJNYCH

I.  ORGANIZACJA I SZKOLENIA

1.  Organizatorem szkoleń jest firma EDUTAG Krzysztof Tarkota, ul. Dojazdowa 9B, 43-100 Tychy NIP: 646-273-96-88 reprezentowana przez Krzysztofa Tarkota.

2.  Organizator szkolenia jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych oraz stosuje Kodeks Dobrych Praktyk PIFS

3.  Szkolenia realizowane są według programu, celów szczegółowych i na warunkach umieszczonych w ofercie szkolenia.

4.  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany oferty szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

5.  Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi poza udziałem w szkoleniu: autorskie materiały szkoleniowe w formie wydrukowanego i oprawionego skryptu, imienny certyfikat ukończenia szkolenia oraz wsparcie trenera również po zakończonym szkoleniu (możliwość kontaktu telefonicznego lub e-mailowego).

6.  Organizator nie zapewnia w ramach szkolenia (o ile oferta nie stawi inaczej): transportu oraz usług noclegowych.

7.  Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia ewaluacji usługi szkoleniowej w formie: spersonalizowanej ankiety, ankiet anonimowych, wywiadów po zakończonym szkoleniu lub telefonicznego badania satysfakcji. W przypadku szkoleń zamkniętych (wewnętrznych) ewaluacja usługi jest wykonywana każdorazowo, a jej wynik na życzenie przekazywany osobie zlecającej usługę.

8. Osobą odpowiedzialną merytorycznie za organizowane szkolenia jeśli oferta nie stanowi inaczej jest: Krzysztof Tarkota

II.  WARUNKI UCZESTNICTWA I REZYGNACJI W SZKOLENIACH OTWARTYCH

1.  Informacja o organizowanych szkoleniach przekazywana jest potencjalnym uczestnikom w formie informacji publikowanych na stronie internetowej firmy www.edutag.pl, działań marketingowo - promocyjnych oraz poprzez telemarketing.

2.  Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej lub dokonanie zgłoszenia "on-line" za pośrednictwem strony www.edutag.pl. Dokonanie zgłoszenia jest wiążącą formą zamówienia usługi.

3.  Potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia następuje mailowo najpóźniej na dzień przed szkoleniem, na podstawie informacji zawartych w dokonanym zgłoszeniu.

4.  Rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu trwającym do 16 godzin lekcyjnych lub określanym w ofercie jako "otwarte", bez ponoszenia kosztów, Zamawiający może dokonać pisemnie (faksem na nr 327218809 lub e-mailem na adres biuro@edutag.pl)w terminie nie później niż 3 dni robocze przed planowanym szkoleniem. Brak informacji o rezygnacji ze szkolenia lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia Zamawiającego od poniesienia kosztów szkolenia.

5.  Rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu trwającym powyżej 20 godzin lekcyjnych lub określanym w ofercie jako "wyjazdowe", bez ponoszenia kosztów, Zamawiający może dokonać pisemnie (faksem na nr 327218809 lub e-mailem na adres biuro@edutag.pl) w terminie nie później niż 10 dni roboczych przed planowanym szkoleniem. Brak informacji o rezygnacji ze szkolenia, brak przedpłaty lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia Zamawiającego od poniesienia kosztów szkolenia.

5.  Terminem rezygnacji jest data wpływu stosownej pisemnej informacji i potwierdzenia jej otrzymania przez Organizatora.

6.  W każdym momencie Zamawiający może wyznaczyć innego uczestnika szkolenia informując o tym Organizatora.

7.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia na 1 dzień przed planowanym dniem szkolenia. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo w sytuacjach nadzwyczajnych (np. niezdolność do pracy osoby prowadzącej szkolenie, wypadek komunikacyjny) dokonać zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

9.  Organizator może odwołać szkolenie poprzez kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej.

10.  W przypadku odwołania szkolenia przysługuje zwrot wpłaconych kwot bez jakichkolwiek potrąceń, nie przysługują natomiast z tego powodu żadne odsetki.
11. Każdy Uczestnik szkoleń otwartych, zamkniętych, oraz wyjazdowych zobowiązuje się do przestrzegania "Procedury bezpieczeństwa sanitarnego EDUTAG", oraz złożenia "Oświadczenie uczestnika wydarzenia w związku ze stanem epidemii COVID-19".

III.  OPŁATY ZA SZKOLENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1.  Aktualne ceny szkoleń i kursów znajdują się na stronie www.edutag.pl

2.  Ceny szkoleń wewnętrznych, oraz w przypadku dużej liczby uczestników ustalane są indywidualnie.

3.  Płatność za szkolenie:
a). w przypadku szkoleń stacjonarnych i webinarowych należy dokonać na podstawie faktury VAT do 7 dni po szkoleniu na wskazany przez Organizatora numer rachunku bankowego.
b) w przypadku szkoleń wyjazdowych, oraz szkoleń opłacanych przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej wymagana jest przedpłata przed rozpoczęciem wydarzenia zgodnie z terminem wskazanym w proformie.
c) istnieje możliwość zmiany formy płatności np. przedpłaty, płatności gotówką w dniu szkolenia lub wydłużonego terminu płatności po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem.

4.  Dla stałych klientów istnieje możliwość negocjacji zniżek. Udzielane rabaty nie sumują się oraz nie można ich łączyć z innymi promocjami. 

5. Faktura za szkolenie wysyłana jest formacie pdf na adres e-mail uczestnika, chyba że zamówienie stanowi inaczej. Potwierdzeniem odbioru faktury w wersji papierowej, oraz certyfikatu jest podpis uczestnika na liście obecności. 

6.  W przypadku braku płatności w terminie Organizator zastrzega sobie prawo naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki, oraz obciążenia dłużnika kosztami windykacji zgodnie z obowiązującym prawem.

7.  Organizator zastrzega sobie prawo wysłania wezwania do zapłaty w formie pliku pdf na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu, a doręczenie określa się w takim przypadku jako skuteczne.

IV.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.  Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że administratorem danych jest przedsiębiorca: EDUTAG Krzysztof Tarkota z siedzibą: 43-100 Tychy, ul. Dojazdowa 9b, NIP: 6462739688.

2.  Uczestnicy poprzez przystąpienie do udziału w szkoleniu (wypełnienie karty zgłoszeniowej, zgłoszenia "online"), oraz rejestracje na stronie www.edutag.pl wyrażają zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych oraz teleadresowych przez Organizatora na potrzeby działań marketingowych, oraz innych działań związanych z realizacją oferowanych usług, oraz produktów.

3. Administrator oświadcza, że zbierane dane są tylko w zakresie niezbędnym do zakładanych działań.

4. Gromadzone dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

5. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych, politykę prywatności i retencji danych znajdują się w "Polityce prywatności" dostępnej na stronie głównej, oraz w siedzibie przedsiębiorcy.

V.  REKLAMACJE

1.  Zamawiający może składać reklamacje dotyczące szkoleń w formie pisemnej do EDUTAG najpóźniej w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia.

2.  Organizator winien rozpatrzyć reklamację w ciągu 7 dni od daty otrzymania i w tym terminie udzielić pisemnych wyjaśnień.

VI.  ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.  Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny.

2.  Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

3.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy, usterki, nieprawidłowości w dostarczonych przez wykładowców materiałach szkoleniowych.

VII. DODATKOWE POSTANOWIENIA DOT. SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH (WEBINARIUM)

1. Organizator oświadcza, że cała treść szkolenia dostępna po zalogowaniu do platformy jest przedmiotem praw autorskich. Zakazuje się nagrywania, kopiowania, powielania, dalszego przekazywania treści, oraz danych do logowania bez zgody właściciela praw autorskich.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, za wszelkie problemy techniczne leżące po stronie Uczestnika które uniemożliwią całkowicie, lub częściowo oglądanie transmisji szkolenia.

VIII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie, wymagają formy pisemnej. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.

2.  W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Tychy 02.01.2016r. (ostatnia aktualizacja: 10.08.2020r.)

Szanowni Państwo,

Informujemy, że mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.

Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach przez serwis internetowy edutag.pl

Informacji odczytanych za pomocą cookies i podobnych technologii używamy w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników, w tym profilowania. Wykorzystanie ich pozwala nam zapewnić Państwu maksymalną wygodę przy korzystaniu z naszych serwisów poprzez zapamiętanie Waszych preferencji i ustawień na naszych stronach. Więcej informacji o zamieszczanych plikach cookie oraz o możliwości zmiany ustawień przeglądarki oraz polityce przetwarzania danych znajdą Państwo w polityce prywatności.

Akceptacja ustawień przeglądarki oznacza zgodę na możliwość tworzenia profilu użytkownika opartego na informacji dotyczącej świadczonych usług, zainteresowania ofertą lub informacjami zawartymi w plikach cookies. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody.