fbpx
02/12/2020 | Webinarium

Kompendium podatkowe 2021 (3 dni)

Zapisz się na szkolenie

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu podsumowanie zmian z 2020 roku, oraz kompleksowe omówienie zmian zaplanowanych na 2021 rok

 

Dzień 1 – podatek VAT

 1. VDEK
  • Usystematyzowanie pojęć niezbędnych do prawidłowego raportowania w obszarze ewidencji VAT.
   • sprzedaż a sprzedaż wysyłkowa
   • sprzedaż wysyłkowa z i na terytorium kraju
   • deklaracja
   • ewidencja a rejestr
   • obowiązek podatkowy, sprzedaż a podatek należny
   • marża – zasady opodatkowania i raportowania
   • ulga na złe długi
   • miejsce świadczenia usług i dostawy towarów
   • opodatkowanie bonów w praktyce.
   • podmioty powiązane w VAT.
  • Omówienie zmian w zakresie ewidencji VDEK – 10/2020, czyli VDEK w praktyce.
   • zmiany w ewidencji VAT,
   • zmiany w deklaracjach, koniec okresu składania deklaracji VAT 7/VAT 7K i załączników
   • rozporządzenie w zakresie zawartości nowego JPK – VDEK
   • zasady raportowania w nowej ewidencji – kiedy raportujemy, jakimi dokumentami, jak korygujemy, wiele nowych informacji przekazywanych w ramach ewidencji VAT – po stronie sprzedaży – konieczność szczegółowej identyfikacji sprzedawanych towarów i usług, po stronie sprzedaży i zakupów nowy system oznaczania dokumentów w ewidencji VAT
   • wiele kodów na jednej fakturze – jak wprowadzać dane do JPK/VDEK
   • kiedy wprowadzać dane o transakcjach między podmiotami powiązanymi
   • kiedy wprowadzać adnotacje MPP
   • nowe zasady ujmowania faktur wystawionych do paragonów
   • likwidacja załączników do deklaracji,
   • zmiany w sankcjach za błędy w JPK
   • nowe terminy na korygowanie danych zawartych w JPK/VDEK
   • przewinienia i sankcje – czyli kto i za co odpowiada w przypadku błędów w JPK /VDEK
   • terminy korygowania ewidencji JPK i VDEK
   • zmiany zasad raportowania w uldze na złe długi
   • zmiany w ustawie kodeks karny skarbowy
   • korygowanie „starych” JPK
   • Nowy wzór JPK FA (wersja 3)
   • Omówienie wyjaśnień opublikowanych ze strony ministerstwa finansów w temacie raportowania w nowym VDEK
 2. Paragon z NIP
  • Zmiana przepisów od 01.01.2020
  • Problemy praktyczne
  • Paragon z NIP do 450 – a faktura uproszczona
  • Najnowsze objaśnienia Ministerstwa Finansów
  • Projektowana zmiana od 01.01.2021 roku.
  • Raportowanie paragonów z NIP i faktur uproszczonych w VDEK
  • Generowanie JPK_ FA(3) z kas fiskalnych
 3. Nowe zasady dokumentowania dostawy w ramach WDT–.
  • Podstawowe pojęcia i zasady rozliczania w transakcjach międzynarodowych – w obszarze dostaw towarów i świadczenia usług – uporządkowanie wiadomości
  • nowe zasady dokumentowania dostaw w ramach WDT – na podstawie rozporządzenia unijnego i po zmianie polskich przepisów
  • nowa definicja dostawy w ramach transakcji łańcuchowej
  • nowe definicje i zasady działania magazynu typu call off stock
  • wyjaśnienia ze strony Ministerstwa Finansów
  • problemy praktyczne
 4. Uchwalone zmiany w zakresie wiążącej informacji stawkowej i nowej matrycy stawek VAT – wejście w życie 01.11.2019/01.07.2020 – podsumowanie i usystematyzowanie wiadomości, najnowsze wyjaśnienia, planowane zmiany od 01.01.2021.
  • wiążąca informacja stawkowa WIS – jak przygotować i jak działa, czy chroni podatnika
  • opłata za WIS
  • możliwe działania ze strony organów skarbowych
  • nowa matryca stawek VAT – czyli jak się przygotować do wielu zmienionych stawek, jak czytać nową matrycę
  • które towary „zyskają a które „stracą”
  • konieczność zmian w kasach fiskalnych i programach magazynowych
  • problemy praktyczne
  • planowane zmiany od 01.01.2021r.
 5. BIAŁA LISTA W PODATKU VAT – czyli problemy praktyczne z rejestracją podatników, teoria a praktyka, planowane zmiany od 01.01.2021.
  • Kolejne uchwalone zmiany w zakresie zasad rejestracji podatników VAT, zasad wykreślania podatników z rejestru, informacji ujawnianych w rejestrze prowadzonym przez KAS, sankcje za regulowanie zobowiązań na inny niż zgłoszony rachunek bankowy (wejście w życie 01.09.2019 i 01.01.2020)
  • Regulacje dotyczące dochowania należytej staranności w podatku VAT
  • Planowane zmiany od 01.01.2021 roku.
 6. Split payment w praktyce. Powtórka i usystematyzowanie wiadomości. Sankcje w podatku VAT.
  • Uchwalone zmiany w zakresie obowiązkowej procedury split payment zamiast procedury odwrotnego obciążenia oraz w kilku dodatkowych obszarach – wejście w życie 01.11.2019
  • nowy wykaz towarów i usług „wrażliwych” – załącznik numer 15
  • likwidacja załączników 11,13,14
  • likwidacja krajowej procedury odwrotnego obciążenia
  • likwidacja informacji VAT 27
  • zmiany w zakresie deklaracji kwartalnych
  • zmiany w zakresie fakturowania
  • jednolita transakcja czy jednolita wartość należności wynikająca z faktury
  • obowiązek prowadzenia rachunku firmowego dla niektórych podatników
  • sankcje dla sprzedawcy i kupującego za nie stosowanie obowiązkowego split payment
  • konsekwencje w ordynacji podatkowej i podatkach dochodowych ( 01.01.2020) – sygnalizacja problemu
  • nowe zapisy w obszarze możliwości używania środków zgromadzonych na rachunku VAT
  • nowe zapisy w zakresie zbiorczych przelewów
  • najnowsze objaśnienia podatkowe Ministra Finansów i konsekwencje praktyczne z nich wynikające
  • planowane zmiany od 01.01.2021.
 7. Jeszcze o kasach fiskalnych – Kasy fiskalne 2020– nowe regulacje, Uchwalona ustawa z 15.03.2019, problemy praktyczne, wejście w życie 01.05.2019, rozporządzenia wykonawcze, zmiany terminów instalacji kas fiskalnych w 2020 i 2021 roku.
  • uchwalone zmiany w ustawie o VAT i rozporządzeniu w sprawie kas fiskalnych, warunków technicznych i zwolnień z obowiązku stosowania,
  • rodzaje kas fiskalnych na rynku i dopuszczalne terminy ich stosowania
  • nowe zasady ewidencjonowania obrotu w 2020 roku – kasy on line i kasy z elektronicznym i papierowym zapisem danych
  • czy i od kiedy obowiązek instalowania nowych urządzeń? – schemat wdrożenia
  • grupy podatników zobligowane do wymiany kas i konsekwencje w uldze z tytułu ponownej instalacji nowej kasy – od kiedy i na jakich warunkach?
  • system e-paragonów – od kiedy i jak będzie działać?
  • ulga z tytułu zakupu i wymiany urządzeń fiskalnych, nowe zasady zwrotu ulgi
  • nowe sankcje za brak stosowania kas fiskalnych, sankcje za brak przeglądów, nowe obowiązki serwisów kas fiskalnych
  • nowe zapisy rozporządzenia w sprawie stosowania kas fiskalnych
  • nowe obowiązki użytkowników kas w zakresie informacji o zasadach ich stosowania i matrycy stawek VAT stosowanych w kasach fiskalnych
  • inne uchwalone zmiany w podatku VAT – wejście w życie 01.09.2019/ 01.11.2019/01.01.2020
  • nowe sankcje oraz nowe zobowiązania dodatkowe ( 15% i 100%) wejście w życie – 01.09.2019 i 01.01.2019
  • zmiany w art.113 – obowiązek rejestracji niektórych podatników w podatku VAT – 01.09.2019
  • zmiany (kolejne) w zasadach wykreślania podatników z rejestru VAT
  • nowy obowiązek zgłaszania remanentu likwidacyjnego
  • nowa uchwalona definicja „pierwszego zasiedlenia” budynku lub budowli
  • zmiany w zasadach wystawiania faktur przez rolników ryczałtowych i w prawie do odliczania podatku zryczałtowanego z takich faktur.
 8. SLIM VAT – czyli o kolejnych uproszczeniach w szczegółach, od 01.01.2021.
  • Uproszczenia w fakturowaniu
  • Uproszczenia w eksporcie
  • Uproszczenia w odliczaniu vat naliczonego
  • Zmiany w Split Payement
  • Zmiany w małych prezentach
  • Zmiany w WIS
  • Zmiany w tax free
  • Inne drobne ale istotne zmiany

Dzień 2 – podatki dochodowe

 1. Podatkowe koszty – przegląd orzecznictwa.
  Trudne koszty – czyli lista kosztów negatywnych i kontrowersyjnych –

  • środki trwałe
  • wyposażenie
  • reprezentacja i reklama
  • wydatki osobiste
  • samochód w kosztach – czyli co już wiemy na pewno a gdzie ciągle nie jest jasno?
  • czynsze, najmy, leasingi
  • nieruchomości w kosztach podatkowych
  • gastronomia
  • szkolenia
  • koszty związane z delegacjami i oddelegowaniem pracowników
  • świadczenia na rzecz pracowników – jak je dokumentować
  • wynagrodzenia jako koszt
 2. Podatkowe przychody w 2020r – w dobie świadczeń związanych z COVID.
 3. Schematy podatkowe dla firm – podstawowe pojęcia i informacje.
 4. Biała lista podatników i jej konsekwencje w podatkach dochodowych od 01.01.2020r.
  • Uchwalone zmiany ( Dziennik ustaw 1018/2019), z uwzględnieniem zmian z 07/2020 roku.
  • biała lista podatników
  • zakres danych wykazanych na „białej liście”
  • obowiązek zgłaszania rachunku „firmowego”
  • dopuszczalność korzystania z rachunku osobistego
  • konsekwencje funkcjonowania „białej listy” w podatku VAT
  • problemy praktyczne
 5. Obowiązkowy Split payment – zmiany od 1.11.2019 – dziennik ustaw 1751/2019
  • Split payment obowiązkowy – dla kogo, kiedy, jak udokumentować
   • Konsekwencje działania “białej listy” i mechanizmu podzielonej płatności w podatkach dochodowych i Ordynacji podatkowej od 01.01.2020r, z uwzględnieniem zmian od 01.07.2020 roku.
  • pojęcie transakcji o której mowa w art. 19 ustawy prawo przedsiębiorców – teoria a praktyka
  • zmiana w art. 22 p ustawy o PIT i 15d ustawy o CIT – ustalanie kosztów uzyskania przychodów i obowiązek ich korygowania
  • możliwość wyłączenia sankcji za zapłatę na inny niż zgłoszony rachunek – informacja do naczelnika urzędu skarbowego
  • zmiany w odpowiedzialności solidarnej podatników – odpowiedzialność solidarna nabywcy ze zbywcą
  • możliwość wyłączenia odpowiedzialności solidarnej z ordynacji podatkowej
  • zawartość „donosu” do urzędu skarbowego
  • wpływ płatności w procedurze split payment na koszty uzyskania przychodów i odpowiedzialność solidarną z ordynacji podatkowej
  • przepisy przejściowe
 6. Faktura do paragonu z numerem NIP – Zmiany ustawy VAT i jej konsekwencja dla wszystkich podatników w podatkach dochodowych – kolejne planowane zmiany od 01.01.2021
  • Czy paragon z NIP jest fakturą?
   • zmiany w zakresie fakturowania – czy mają wpływ na podatki dochodowe?
   • czy z perspektywy podatków dochodowych paragon z nim jest fakturą?
   • usystematyzowanie wiedzy na temat dokumentów księgowych w kosztach
  • Czy paragon z NIP-em do 450 PLN w podatkach dochodowych jest fakturą?
 7. Jeszcze o uldze na złe długi w podatkach dochodowych – uchwalone zmiany, wejście w życie od 01.01.2020 roku, problemy praktyczne.
  • zmiany z ustawy o terminach płatności w transakcjach handlowych
  • warunki stosowania ulgi na złe długi u wierzyciela i u dłużnika
  • dokumentowanie ulgi
  • termin uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności – zmiany wynikające z ustaw „COCID-19”
  • nowe zasady ustalania podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym
  • nowe zasady ustalania podstawy opodatkowania przy ustalaniu wysokości zaliczki na PIT/CIT
  • wpływ ulgi na złe długi na zasady rozliczania straty i na rozliczenia w latach następnych
  • ulga na złe długi w podatku zryczałtowanym
  • ulga na złe długi a zmiana formy opodatkowania
  • przepisy przejściowe
 8. Uchwalone zmiany w ustawie o podatku zryczałtowanym.
  • Podstawowe zasady rozliczania podatku zryczałtowanego
  • Pułapki i błędy
  • Zamieszanie w stawkach „ryczałtu”
  • Kto nie może stosować „ryczałtu”
  • Zmiana definicji wolnego zawodu
  • Problemy praktyczne
 9. Ulga termomodernizacyjna w praktyce.
 10. Problematyka najmu i sprzedaży nieruchomości w podatkach dochodowych i VAT.

Dzień 3
Planowane zmiany w podatkach dochodowych na rok 2021 – według bieżących prac legislacyjnych

 1. Propozycja wprowadzenia estońskiego CIT – zgodnie z projektem ustawy
  • Warunki stosowania „estońskiego” CIT
  • Korzyści i zagrożenia
  • Które podmioty będą mogły skorzystać z tego rozwiązania
  • Jakie warunki będą musiały spełnić
  • Jaki będzie minimalny wymagany poziom inwestycji
  • 4-ro letni okres obowiązywania możliwości korzystania z „estońskiego” CIT
  • Czy szybkie zmiany organizacyjne mają sens
  • Ograniczenia dla nowo powstałych podmiotów
  • Podatek od przekształcenia
  • Konsekwencje podatkowe rezygnacji z CIT estońskiego
 2. Sygnalizacja zmian wynikających z projektu dotyczącego nowych zasad opodatkowania spółek komandytowych i jawnych od 01.01.2021 lub od 01.05.2021 roku oraz innych zmian w podatkach dochodowych
  • Których spółek dotkną zmiany?
  • Możliwość odliczenia zapłaconego przez spółkę podatku od podatku komandytariuszy – warunki zwolnienia
  • Możliwość odliczenia zapłaconego przez spółkę podatku od podatku komplementariusza – warunki zwolnienia
  • Wyłączenia z powyższych zwolnień
  • Zasady rozliczania straty podatkowej
  • Zasady rozliczania spółki nieruchomościowej
  • Likwidacja w praktyce ulgi abolicyjnej
  • Zwiększenie limitu przychodów dla 9% stawki CIT
  • Znaczące zmiany w opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – zwiększenie limitów, zwiększenie zakresu działalności podmiotów mogących skorzystać z ryczałtu – 15%.
  • Nałożenie na podmioty o przychodach przekraczających 50 000 000 euro obowiązku sporządzania sprawozdań o strategii podatkowej
 3. Zmiany wynikające ustaw „COVID-19”.
  • nowe zasady rozliczania straty, z uwzględnieniem kolejnych zmian z ustaw „COVID-19”
  • Kolejne zmiany wynikające z nowych przepisów COVID-19
  • Opodatkowanie świadczeń otrzymanych w ramach tarcz antykryzysowych
  • Rozliczenia darowizn – przepisy obowiązujące i wynikające z najnowszego projektu
  • Zmiany zasad płacenia zaliczek na PIT 4
  • Zmiany w rozliczaniu zaliczek z działalności w tym zaliczek uproszczonych
  • Zmiany w zakresie ulg i zwolnień z podatku
  • Zmiany w podatku od budynków
  • Zmiany w zasadach opłacania podatku od nieruchomości
  • Inne zmiany w podatkach
 4. Zmiany w podatkach dochodowych od 01.01.2020 uchwalone już w 2018 i 2019 roku – przypomnienie regulacji
   • nowa definicja małego podatnika
   • nowe zasady składania wszystkich zeznań rocznych za 2019r
   • wpłata zaliczki za grudzień – zmiana stanowiska US
   • praktyczne problemy z przekazywaniem 1% na OPP
   • liczne wezwania do korekt zeznań rocznych w związku z funkcjonowaniem mikrorachunku
  • Nowa skala podatkowa
   • zasady stosowania skali podatkowej i kwoty wolnej w 2020 roku
   • zasady ustalania zaliczek w działalności gospodarczej po zmianach
   • zmiany w zaliczkach uproszczonych w związku z COVID-19
   • przepisy przejściowe
 5. Nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia PKPiR
 6. Najnowsze regulacje wynikające z bieżących prac legislacyjnych.
 7. Jeszcze o PPK – czyli co w praktyce nie jest proste …
 8. Panel dyskusyjny.

 

  Prelegent:

  Anna Kędzierska – Adamczyk

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doradca podatkowy z 21 letnim stażem. Wspólnik w kancelarii doradztwa podatkowego. Wykładowca na studiach z zakresu podatków oraz wynagrodzeń w Wyższej Szkole Biznesu oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Trener z 12 letnim stażem z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników.

Termin i miejsce szkolenia


02/12/2020

do
04/12/2020

Stan realizacji: szkolenie potwierdzone, liczba miejsc ograniczona

 

Szkolenie w formie webinarium – wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja/materiały którymi będzie zarządzał prelegent.

Krótki film przedstawiający sposób realizacji szkoleń webinarowych:

Czas trwania: 3 x 10:00-16:00.

Każdy uczestnik otrzyma link do platformy na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.

Przykładowe opinie o naszych szkoleniach webinarowych:

📌“Państwa szkolenie elearningowe, w którym uczestniczyłam było dobrze zorganizowane, prowadzący świetnie przekazywał swoją wiedzę i odpowiadał na mnóstwo zadawanych mu pytań. Z chęcią skorzystam z tej formy kursów/ szkoleń, bo mimo, że pierwszy raz korzystałam z webinara, to sposób takiego szkolenia jest dla mnie inną, aczkolwiek tak samo ciekawą formą, jak szkolenie face to face.”
📌“Jeżeli szukasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania z zakresu podatków zapraszam na szkolenia EDUTAG – tutaj wszystko staje się jaśniejsze 
📌“Zdecydowanie polecam, profesjonalna kadra i celujące wykonanie.”

Cena:


990zł + 23% VAT/os

(dla jednostek sektora finansów publicznych istnieje możliwość wystawienia faktury „zw”)

 

Cena zawiera:


 • dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
 • autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane w dniu szkolenia przed rozpoczęciem)
 • imienny certyfikaty ukończenia (zostanie wysłany pocztą)

Dodatkowe informacje


Minimalne wymagania sprzętowe dla uczestników:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

 

➡️ Przykładowy harmonogram szkolenia:

🕐08:00 – dystrybucja do uczestników materiałów szkoleniowych w formacie pdf
🕑09:30 – rozpoczęcie logowania przez uczestników (po zalogowaniu dostępna jest “poczekalnia” która w momencie startu przełączy się na pokój webinarowy)
🕒10:00 – Wykład cz I
🕓12:00 – Przerwa 30min☕️🍪
🕔12:30 – Odpowiedzi na pytania zadane na czacie, wykład cz II
🕕14:30 – Zakończenie szkolenia, odpowiedzi na przesłane pytania w trakcie drugiej części zajęć

Zdjęcia obiektu


Szanowni Państwo,

Informujemy, że mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.

Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach przez serwis internetowy edutag.pl

Informacji odczytanych za pomocą cookies i podobnych technologii używamy w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników, w tym profilowania. Wykorzystanie ich pozwala nam zapewnić Państwu maksymalną wygodę przy korzystaniu z naszych serwisów poprzez zapamiętanie Waszych preferencji i ustawień na naszych stronach. Więcej informacji o zamieszczanych plikach cookie oraz o możliwości zmiany ustawień przeglądarki oraz polityce przetwarzania danych znajdą Państwo w polityce prywatności.

Akceptacja ustawień przeglądarki oznacza zgodę na możliwość tworzenia profilu użytkownika opartego na informacji dotyczącej świadczonych usług, zainteresowania ofertą lub informacjami zawartymi w plikach cookies. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody.