fbpx
27/11/2019 | Arłamów

Kompendium podatkowe 2020

Zapisz się na szkolenie

DZIEŃ I – Podatek VAT

 1. Funkcjonowanie rachunków bankowych – zmiana od września 2019 r. wdrażana we wrześniu i od stycznia 2020 r.:
  • Podmioty wyrejestrowane, wykreślone, przywrócone wykazywane przez MF – od września 2019 r.;
  • Pełne dane na stronach MF dotyczące kontrahenta: nazwa, adres, rachunek bankowy;
  • Odpowiedzialność płacącego za zobowiązania sprzedającego w podatku VAT;
  • Funkcjonowanie rachunków bankowych i nowe obowiązki zgłoszeniowe;
  • Problemy praktyczne związane z funkcjonowaniem rachunków bankowych: rachunki nie zgłoszone do MF, rachunki wykreślone, rachunki indywidualne, zapłata na rzecz komornika, faktira a skutki podatkowe
 2. Projektowane zmiany w zakresie likwidacji odwrotnego obciążenia:
  • zasada „odwrotne obciążenie” – dla kogo?
  • Nowy załącznik nr 15 do Ustawy o VAT – jakie usługi podlegają nowej zasadzie? – problemy interpretacyjne
  • Założenia odwrotnego obciążenia dla usług budowlanych i remontowych świadczonych dla Zamawiających, Wykonawców i odbiorców końcowych;
  • Deklaracja VAT-27 do usług rozliczanych na zasadzie odwrotnego obciążenia;
  • Odwrotne obciążenie w przypadku innych transakcji, np. sprzedaż złomu, blach, itp.;
  • Problemy praktyczne związane ze zmianami zasady: obowiązek podatkowy, usługa według PKWiU a usługa wykonana, zapisy w umowach;
  • Propozycja likwidacji odwrotnego obciążenia i wprowadzenia zasady ogólnej wraz z obowiązkowym split paymentem – założenia projektu
 3. Split payment jako obowiązek po likwidacji odwrotnego obciążenia – zmiana od 1 listopada 2019 r.:
  • Nowe elementy faktury po zmianach;
  • Zasada stosowania zapisu: „mechanizm podzielonej płatności”
   • Brak nowego zapisu na fakturze a sankcje podatkowe po stronie sprzedajacego
   • Przelew zwykły – brutto na rachunek bieżący, czy możliwe?;
   • Dedykowany przelew bankowy;
   • Zapłata za kilka faktur – czy możliwa przy dedykowanym przelewie bankowym?
  • Zapłata zaliczek a split payment
  • Wpłaty na rachunek VAT sprzedającego przy dedykowanym przelewie kupującego;
  • Sankcje za brak zapłat split paymentem po stronie kupującego
  • Dysponowanie rachunkiem VAT przez podatnika czy jednak przez urząd skarbowy? – praktyka
  • Projektowana możliwość zapłaty z rachunku VAT innych podatków i ZUS – czy na pewno?;
  • Wniosek o zwrot z rachunku VAT tylko do urzędu skarbowego;
  • Zapłaty z rachunku VAT faktur zakupowych – skutki praktyczne.
 4. E-paragon i nowa kasa fiskalna – uchwalone zmiany obowiązujące od maja 2019 r. i wdrażane od 2020 r. etapami:
  • Zwolnienie z posiadania kasy fiskalnej do końca 2019 r. – co uległo zmianie?;
  • Przepisy przejściowe dotyczące wdrażania kas fiskalnych – kiedy dla usług budowlanych, najmu i innych usług;
  • Kasa fiskalna – kiedy zwolnienie a kiedy wyłączenie ze zwolnienia?
  • E-paragon – zasady wystawiania i wysyłania;
  • Sposoby wysyłki e-paragonu;
  • Zmiany w zakresie obowiązków związanych z kasami fiskalnymi: zgłaszanie, serwisowanie, itp.
  • Sankcje za brak e-paragonów.
 5. Faktura elektroniczna przy zamówieniach publicznych – zmiana od 18 kwietnia 2019 r. a praktyczne stosowanie nowych zasad – wdrażane od 1 sierpnia 2019 r.:
  • Pojęcie e-faktury wynikające z nowej ustawy;
  • Obowiązki dla zamawiających;
  • Uprawnienia dla wykonawców;
  • Struktura efaktury podana przez Ministra cyfryzacji;
  • Zasady funkcjonowania nowej platformy związanej z efakturami;
  • Problemy techniczne efaktur;
  • Inne sposoby wysyłania faktur – czy znikają?
 6. Nowa matryca stawek podatku VAT – zmiana od 1 kwietnia 2020 r.:
  • Stawka podstawowa 23% jako zasada;
  • Zmiany w zakresie katalogu usług i towarów funkcjonujących z obniżonymi stawkami VAT;
  • Poszczególne rodzaje transakcji a stawka podatku VAT;
  • Co zostaje podniesione do stawki podstawowej;
  • Co zostaje obniżone?
  • Przepisy przejściowe obowiązujące przy wdrażaniu matrycy.
 7. Zmiany w zakresie rozliczania deklaracji i JPK – zmiany od 1 kwietnia 2020 r. oraz od 1 lipca 2020 r.:
  • Likwidacja niektórych deklaracji VAT;
  • Jakie deklaracje zostają?
  • Nowy JPK_VDEK – zasady wypełniania;
  • Rozliczanie kwartalne a nowy schemat JPK;
  • Zasady dokonywania korekt JPK;
  • Grzywna za brak skorygowania JPK: 500,00 zł. – w jakich przypadkach;
  • Problemy praktyczne związane z nowymi uregulowaniami: korekta JPK a termin zwrotu VAT, elementy nowego schematu
  • Przepisy przejściowe – równoległa możliwość stosowania nowych i starych zasad.
 8. NIP na paragonie – zmiana od 1 stycznia 2020 r.:
  • Przypadki wpisywania NIP-u na paragonie;
  • Faktura do paragonu – zasady obecne;
  • Faktura do paragonu wyłącznie z numerem NIP;
  • Faktura wystawiona do paragonu bez NIP-u – sankcje podatkowe;
  • Zakaz odliczania podatku VAT od faktury do paragonu bez NIP-u – konsekwencje po stronie kupującego;
  • Problemy praktyczne związane z funkcjonowaniem uregulowań
 9. Pytania i odpowiedzi – dyskusja uczestników.

DZIEŃ II – Podatek dochodowy od osób prawnych

 1. Zmiany Ustawy o CIT wprowadzane nowelizacjami w trakcie 2019 r.:
  • Funkcjonowanie rachunków bankowych – zmiana od stycznia 2020 r. w zakresie wyłączania z KUP:
   • Pojęcie tzw. białej listy podatników – na czym polega uregulowanie;
   • Pełne dane na stronach MF dotyczące kontrahenta: nazwa, adres, rachunek bankowy;
   • Zapłata na rachunek bankowy inny niż podany na stronach MF – wyłączenie z KUP od nowego roku;
   • Pojęcie transakcji – jak należy je rozumieć
   • Limit wydatku powyżej 15 tys zł i zasady jego obliczania: zamówienie, umowa, faktura co ma znaczenie;
   • Limity transakcji w przypadku upustów, usług ciągłych.
  • Nowe zawiadomienie do US w celu ochrony KUP:
   • Podstawa prawna zawiadomienia;
   • Przypadki kiedy należy złożyć zawiadomienie – zapłata na inny rachunek bankowy niż wskazany na stronach MF
   • Treść zawiadomienia;
   • Miejsce składania zawiadomienia – właściwość US;
   • Termin składania zawiadomienia: 3 dni od wykonania przelewu – jak należy rozumieć
  • Ustawa o zapobieganiu zatorom płatniczym – nowe wyłączanie z KUP:
   • Konieczność wyłączania z KUP po 60 dni od terminu płatności;
   • Możliwość wyłączenia z przychodów podatkowych – kto i w jakich przypadkach;
   • Długie terminy płatności a skutki podatkowe po zmianach przepisów;
   • Wyłączanie z KUP po 60 dniach a stosowanie uregulowań ustawy o VAT i 90 dniowego terminu na korektę podatku naliczonego;
   • Późniejsza zapłata należności a rozliczenia podatkowe;
   • Rekompensata w wysokości 40 EUR – stosowanie w praktyce po zmianach
  • Split payment jako obowiązek po likwidacji odwrotnego obciążenia – zmiana od 1 listopada 2019 r. a wyłączanie z KUP od 2020 r.:
   • Wpłaty na rachunek VAT sprzedającego przy dedykowanym przelewie kupującego;
   • Przelew zwykły – brutto na rachunek bieżący, czy możliwy i w jakich przypadkach;
   • Limit stosowany dla obowiązkowego split paymentu – pojęcie transakcji;
   • Wykaz towarów i usług objętych Załącznikiem nr 15 do Ustawy o VAT jako mający wpływ na formę zapłaty i wyłączanie z KUP;
   • Dedykowany przelew bankowy;
   • Zapłata za kilka faktur – czy możliwa przy dedykowanym przelewie bankowym?
   • Zapłata brutto a wyłączanie z KUP – w jakich przypadkach?
   • Nowe elementy faktury a znaczenie formy zapłaty
   • Rozliczanie rozrachunków po wprowadzeniu podzielonej płatności.
  • Problemy praktyczne związane z zasadami zapłat i wyłączaniem z KUP wydatków z uwagi na sposób (formę) zapłaty:
   • Zapłata na indywidualny rachunek bankowy nadany przez Sprzedającego – funkcjonowanie tzw. simpów;
   • Potrącenie i kompensata a ograniczenie KUP;
   • Zapłata w związku z zajęciem komorniczym, zajęciem przez US a konsekwencje podatkowe;
   • Funkcjonowanie faktoringu;
   • Zapłata osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą nie posiadającym rachunku bankowego
   • Zapłata za pomocą karty płatniczej a rozliczanie KUP
 2. Inne zmiany Ustawy o CIT uchwalone w 2018 r. a obowiązujące od 2020 r.
  • Nowy KUP związany z funkcjonowaniem kapitału rezerwowego (zapasowego):
   • Przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy lub rezerwowy;
   • Zasady wyliczenia KUP;
   • Limity w możliwości zaliczania do KUP
   • Okres stosowania – od kiedy?
  • Zmiany w zakresie cen transferowych i dokumentacji podatkowej za 2019 r.:
   • Wydłużenie terminu na sporządzenie dokumentacji podatkowych do końca września;
   • Zmniejszenie obowiązków dokumentacyjnych – nowe limity w zakresie tych obowiązków
   • Wprowadzenie uproszczonych zasad rozliczeń dla niektórych transakcji – w tym pożyczek i transakcji o niskiej wartości dodanej
   • Doprecyzowanie warunków kontroli dokumentacji podatkowych;
   • Kto nie musi sporządzać dokumentacji podatkowych
   • Korekta współzależna;
   • Przepisy przejściowe: przepisy obowiązujące od 2018 r. i od 2019 r.
  • Nowe zeznanie MDR-3 składane po zakończeniu roku:
   • Pojęcie schematu podatkowego;
   • Obowiązki sprawozdawcze;
   • Kiedy należy złożyć druk MDR-3?
   • Elementy formularza;
   • Forma złożenia, wykazywane dane,
   • Sposób składania druku MDR-3
   • właściwość US.
  • Podatek u źródła – zmiany przesunięte od 2020 r.
   • Nowe obowiązki nałożone na podatników w celu zastosowania umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania;
   • Wzór oświadczenia do którego składania są zobowiązani podatnicy – podpisywanie jedynie przez cały zarząd oraz dodatkowe informacje;
   • Limit transakcji, od którego uzależnione są nowe obowiązki – jak stosować wyliczenie w wysokości 2 mln zł;
   • Funkcjonowanie certyfikatu rezydencji – dopuszczona zostaje kopia dokumentu przy niskich wartościach transakcji;
   • Wniosek o zwrot podatku u źródła – nowe uregulowania
 3. Dyskusja z uczestnikami

DZIEŃ III – Podatek dochodowy od osób fizycznych

 1. Zmiana w zakresie zwolnienia od podatku PIT do 26 roku życia
  • Obliczanie wieku do zwolnienia podatkowego;
  • Kwota limitu w zastosowaniu zwolnienia;
  • Podatek zryczałtowany i zwolnienia od podatku a limit;
  • Koszty uzyskania przychodów przy zwolnieniu z podatku;
  • Składki ZUS a zwolnienie podatkowe;
  • Moment uwzględniania zwolnienia podatkowego w 2019 r.;
  • Wzór oświadczenia o zwolnieniu;
  • Rozliczania w 2020 r. – bez wniosków i oświadczeń
  • Zmiany innych przepisów w związku z nowelizacją;
  • Przepisy przejściowe: sierpień 2019 r. oraz 2020 r. – dla kogo?
  • Zasady obliczania wynagrodzenia przed i o zmianie – przykłady
  • Problemy praktyczne: brak wniosku a stosowanie zwolnienia z podatku; zasady wyliczeń podatku w druku PIT-11 za 2018 r.
 2. Obniżenie stawki podatku dochodowego do 17% – projekt ustawy
  • Dla kogo obniżona stawka PIT;
  • Uzasadnienie zmian;
  • Zasada stosowania – czy nowy próg podatkowy czy jako ulga podatkowa?
  • Obliczanie stawki w przypadku umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej i działalności gospodarczej;
  • Limit stosowania obniżonej stawki;
  • Zasady obliczania limitu podatkowego;
  • Rozliczanie podatku za 2019 r. a stawka obniżona;
  • Zmiana innych ustaw;
  • Przepisy przejściowe
 3. Podwyższenie kosztów uzyskania przychodów – projekt ustawy:
  • Wyliczanie kosztów zryczałtowanych obecnie;
  • Projektowane zmiany;
  • Wysokość kwot proponowanych kosztów podatkowych;
  • Koszty w przypadku umów cywilnoprawnych;
  • Przepisy przejściowe – zakres obowiązywania.
 4. Rozliczanie przekroczenia progu od 2020 r. – zmiana uchwalona w 2018 r. i obowiązująca od 2020 r.
  • Limit stawki 18% i 32%;
  • Kwota dochodu objęta stawką podstawową i 32%;
  • Dotychczasowa zasada: wyższa stawka podatku od miesiąca następnego;
  • Zmiana zasady: obliczanie od faktycznie przekroczonej kwoty – także w trakcie miesiąca;
  • Przykłady wyliczeń przed i po zmianie
 5. Ulga dla frankowiczów – podstawowe założenia:
  • Nowa zasada w nowej ustawie;
  • Podstawowe pojęcia ustawowe;
  • Pożyczka jako wsparcie;
  • Zasady zwrotu pożyczki;
  • Sprzedaż nieruchomości a rozliczenie wsparcia;
  • Brak spłat nowej pożyczki a konsekwencje prawne;
  • Zmiany w podatku PIT – nowa ulga od podatku
  • Przepisy przejściowe
 6. PPK – podstawowe założenia
  • Data wdrażania zmian uzależniona od ilości osób zatrudnionych – zasady obliczania;
  • PPK a PPE;
  • Zasady poboru składek do PPK;
  • Druki i wnioski stosowane w ramach PPK;
  • Instytucje finansowe funkcjonujące w ramach PPK;
  • Konieczność dostosowania programów płacowych i kadrowych w związku ze zmianami;
  • Problemy praktyczne dotyczące PPK: zakaz zniechęcania pracowników; koszty wdrażania systemu.
 7. Schematy podatkowe a zmiany w podatku PIT
  • Pojęcie schematu podatkowego;
  • Pracodawca jako promotor lub korzystający – kiedy występuje w jakiej roli;
  • Zwolnienie od podatku PIT do 26 roku życia a funkcjonowanie schematu podatkowego i obowiązek jego zgłoszenia;
  • Zmiana formy zatrudnienia z np. umowy o pracę na działalność gospodarczą jako schemat podatkowy podlegający zgłoszeniu do US w ciągu 30 dni;
  • Inne przypadki funkcjonowania schematów podatkowych: umowy cywilnoprawne, 50% koszty uzyskania przychodów, itp.
 8. Inne zmiany przepisów mające wpływ na rozliczanie osób:
  • Podwyższenie składek ZUS od 2020 r.;
  • Nowy indywidualny rachunek dla płatnika podatku PIT;
  • Druki rozliczeniowe za 2018 r.
 9. Pytania i odpowiedzi – dyskusja uczestników.
  Prelegent:

  Joanna Patyk

  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 16-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: “Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” – wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Termin i miejsce szkolenia


27/11/2019

do
29/11/2019

“Hotel Arłamów****” Arłamów, 38-700 Ustrzyki Dolne

Stan realizacji szkolenia: potwierdzone, pozostała liczba miejsc: 2

Cena:


Last minute – pozostały tylko 2 miejsca: 2090zł +23% VAT/os

Cena zawiera:


Cena zawiera:

 • udział w 3 dniach szkolenia
 • materiały szkoleniowe
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia (zawiera informacje o liczbie pkt dla doradców podatkowych, radców prawnych)
 • wyżywienie zgodnie z harmonogramem
 • 2 noclegi w pokojach 2os.
 • udział w atrakcjach w drugim dniu szkolenia
 • parking dla samochodów osobowych na terenie hotelu
 • wstęp do obiektów na terenie hotelu: basen zewnętrzny podgrzewany i wewnętrzny z wydzielonymi dwoma torami pływackimi oraz atrakcjami wodnymi, całoroczny, dwie sauny suche (klasyczna sauna fińska, sauna soft), strefa jacuzzi w strefie basenowej, taras widokowy do leżakowania i kąpieli słonecznych, sala do gimnastyki i jogi, siłownia.

Cena nie zawiera:

 • dopłaty za pokój 1os (260zł)
 • dodatkowego noclegu przed lub po szkoleniu
 • zakwaterowania osoby towarzyszącej
 • transportu (na odcinku Przemyśl – Arłamów zostanie udostępnione połączenie dla uczestników szkolenia – koszt to ok. 20-30zł)

Warunki płatności:

 • Należność za szkolenie należy uregulować na podstawie faktury proforma, która zostanie do Państwa wysłana na ok. miesiąc przed szkoleniem.
 • Warunek przedpłaty nie dotyczy uczestników z dofinansowaniem – termin płatności zostanie uzgodniony w zależności od zapisów umowy o dofinansowanie.

Dodatkowe informacje


Harmonogram szkolenia:

I Dzień

8:00-10:00 – przyjazd i rejestracja uczestników
10:00-15:00 – szkolenie
15:00-16:00 – obiad
16:00 – 20:00 – czas wolny
20:00- 21:00 – kolacja

II Dzień

7:00-9:00 – śniadanie
9:00 – 14:00 – szkolenie
15:00 – 16:00 – obiad
16:00 – 20:00 – zorganizowane atrakcje (w zależności od warunków i możliwości grupy)
20:00 – kolacja w formie biesiady w karczmie z udziałem lokalnej kapeli

III Dzień

7:00-9:00 – śniadanie
9:00 – 14:00 – szkolenie
14:00 – 15:00 – obiad, a następnie wykwaterowanie i powrót

Zdjęcia obiektu


Szanowni Państwo,

Informujemy, że mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.

Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach przez serwis internetowy edutag.pl

Informacji odczytanych za pomocą cookies i podobnych technologii używamy w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników, w tym profilowania. Wykorzystanie ich pozwala nam zapewnić Państwu maksymalną wygodę przy korzystaniu z naszych serwisów poprzez zapamiętanie Waszych preferencji i ustawień na naszych stronach. Więcej informacji o zamieszczanych plikach cookie oraz o możliwości zmiany ustawień przeglądarki oraz polityce przetwarzania danych znajdą Państwo w polityce prywatności.

Akceptacja ustawień przeglądarki oznacza zgodę na możliwość tworzenia profilu użytkownika opartego na informacji dotyczącej świadczonych usług, zainteresowania ofertą lub informacjami zawartymi w plikach cookies. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody.