fbpx
27/05/2020 | Mikołajki

Kompendium podatkowe 2020/2021

Zapisz się na szkolenie

UWAGA: W związku z sytuacją epidemiologiczną szkolenie zostanie przeniesione na miesiąc wrzesień – szczegóły wkrótce!

 1. Koszty podatkowe w 2020r
  • Koszt a wydatek.
  • Przesłanki uznania wydatku za koszt podatkowy.
  • Indywidualny charakter kosztów.
  • Dokumentowanie kosztów podatkowych.
  • Moment ujmowania wydatków w kosztach
   • terminy wystawiania i otrzymywania dokumentów
   • zasada proporcjonalności przychodów i kosztów
   • koszty na przełomie roku
   • zapłata za fakturę a koszt podatkowy
  • Trudne koszty – czyli lista kosztów negatywnych i kontrowersyjnych –
   • środki trwałe
   • wyposażenie
   • reprezentacja i reklama
   • wydatki osobiste
   • samochód w kosztach – czyli co już wiemy na pewno a gdzie ciągle nie jest jasno?
   • czynsze, najmy, leasingi
   • nieruchomości w kosztach podatkowych
   • gastronomia
   • szkolenia
   • koszty związane z delegacjami i oddelegowaniem pracowników
   • świadczenia na rzecz pracowników – jak je dokumentować
   • wynagrodzenia jako koszt
 2. Biała lista podatników i jej konsekwencje w podatkach dochodowych od 01.01.2020r. Uchwalone zmiany ( Dziennik ustaw 1018/2019), z uwzględnieniem zmian z 04/2020 roku.
  • biała lista podatników
  • zakres danych wykazanych na „białej liście”
  • obowiązek zgłaszania rachunku „firmowego”
  • dopuszczalność korzystania z rachunku osobistego
  • konsekwencje funkcjonowania „białej listy” w podatku VAT
 3. Obowiązkowy Split payment – zmiany od 1.11.2019 – dziennik ustaw 1751/2019
  •  Split payment obowiązkowy – dla kogo, kiedy, jak udokumentować
 4. Konsekwencje działania “białej listy” i mechanizmu podzielonej płatności w podatkach dochodowych i Ordynacji podatkowej od 01.01.2020r, z uwzględnieniem zmian od 01.04.2020 roku.
  • pojęcie transakcji o której mowa w art. 19 ustawy prawo przedsiębiorców – teoria a praktyka
  • zmiana w art. 22 p ustawy o PIT i 15d ustawy o CIT – ustalanie kosztów uzyskania przychodów i obowiązek ich korygowania
  • możliwość wyłączenia sankcji za zapłatę na inny niż zgłoszony rachunek – informacja do naczelnika urzędu skarbowego
  • zmiany w odpowiedzialności solidarnej podatników – odpowiedzialność solidarna nabywcy ze zbywcą
  • możliwość wyłączenia odpowiedzialności solidarnej z ordynacji podatkowej
  • zawartość „donosu” do urzędu skarbowego
  • wpływ płatności w procedurze split payment na koszty uzyskania przychodów i odpowiedzialność solidarną z ordynacji podatkowej
  • przepisy przejściowe
 5. Faktura do paragonu z numerem NIP – Zmiany ustawy VAT i jej konsekwencja dla wszystkich podatników
 6. Czy paragon z NIP-em do 450 PLN w podatkach dochodowych jest fakturą?
  • zmiany w zakresie fakturowania – czy mają wpływ na podatki dochodowe?
  • czy z perspektywy podatków dochodowych paragon z nim jest fakturą?
  • usystematyzowanie wiedzy na temat dokumentów księgowych w kosztach
 7. Ulga za złe długi w podatkach dochodowych – uchwalone zmiany, wejście w życie od 01.01.2020 roku, problemy praktyczne
  • zmiany z ustawy o terminach płatności w transakcjach handlowych
  • warunki stosowania ulgi na złe długi u wierzyciela i u dłużnika
  • dokumentowanie ulgi
  • termin uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności
  • nowe zasady ustalania podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym
  • nowe zasady ustalania podstawy opodatkowania przy ustalaniu wysokości zaliczki na PIT/CIT
  • wpływ ulgi na złe długi na zasady rozliczania straty i na rozliczenia w latach następnych
  • ulga na złe długi w podatku zryczałtowanym
  • ulga na złe długi a zmiana formy opodatkowania
  • przepisy przejściowe
 8. Mikrorachunek podatnika – Zmiany w ordynacji podatkowej – jednolity rachunek płatniczy – zmiana uchwalona, obowiązuje od 01.01.2020, z uwzględnieniem zmian od kwietnia 2020 roku.
  • zasady nadawania podatnikowi jednolitego rachunku płatniczego
  • jeden rachunek do płacenia wszystkich podatków
  • zasady zaliczania dokonanej wpłaty za zobowiązania podatkowe i zaległości w podatkach
  • brak przepisu przejściowego
  • ryzyka i niebezpieczeństwa
  • co się zmieniło od 01.04.2020
 9. Zmiany w podatkach dochodowych od 01.01.2020 uchwalone już w 2018 roku – przypomnienie regulacji
  • nowe zasady rozliczania straty
  • nowa definicja małego podatnika
  • nowe zasady składania wszystkich zeznań rocznych za 2019r
  • wpłata zaliczki za grudzień
 10. Nowa skala podatkowa
  • zasady stosowania skali podatkowej i kwoty wolnej w 2020 roku
  • zasady ustalania zaliczek w działalności gospodarczej po zmianach
  • przepisy przejściowe
 11. Nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia PKPiR
 12. Omówienie zmian w zakresie ewidencji VDEK – 04/2020 i 07/2020
  • zmiany w ewidencji VAT,
  • zmiany w deklaracjach, koniec okresu składania deklaracji VAT 7/VAT 7K
  • rozporządzenie w zakresie zawartości nowego JPK – VDEK
  • wiele nowych informacji przekazywanych w ramach ewidencji VAT – po stronie sprzedaży – konieczność szczegółowej identyfikacji sprzedawanych towarów i usług, po stronie sprzedaży i zakupów nowy system oznaczania dokumentów w ewidencji VAT
  • wiele kodów na jednej fakturze – jak wprowadzać dane do JPK/VDEK
  • kiedy wprowadzać dane o transakcjach między podmiotami powiązanymi
  • kiedy wprowadzać adnotacje MPP
  • co w przypadku rozbieżności między kodami po stronie sprzedaży a kupującego
  • nowe zasady ujmowania faktur wystawionych do paragonów
  • likwidacja załączników do deklaracji,
  • zmiany w sankcjach za błędy w JPK
  • nowe terminy na korygowanie danych zawartych w JPK/VDEK
  • przewinienia i sankcje – czyli kto i za co odpowiada w przypadku błędów w JPK /VDEK
  • terminy korygowania ewidencji JPK i VDEK
  • zmiany w uldze na złe długi
  • zmiany w ustawie kodeks karny skarbowy
  • korygowanie „starych” JPK
  • Nowy wzór JPK FA (wersja 3)
 13. NOWE ZASADY DOKUMENTOWANIA DOSTAWY W RAMACH WDT– nowe zasady dokumentowania dostaw w ramach WDT – na podstawie rozporządzenia unijnego
  • nowa definicja dostawy w ramach transakcji łańcuchowej
  • nowe definicje i zasady działania magazynu typu call off stock
  • wyjaśnienia na stronie Ministerstwa Finansów
 14. Uchwalone zmiany w zakresie wiążącej informacji stawkowej i nowej matrycy stawek VAT – wejście w życie 01.11.2019/01.04.2020
  • wiążąca informacja stawkowa WIS – jak przygotować i jak działa, czy chroni podatnika
  • opłata za WIS
  • możliwe działania ze strony organów skarbowych
  • nowa matryca stawek VAT – czyli jak się przygotować do wielu zmienionych stawek, jak czytać nową matryce
  • które towary „zyskają a które „stracą”
  • konieczność zmian w kasach fiskalnych i programach magazynowych
 15. BIAŁA LISTA W PODATKU VAT – czyli problemy praktyczne z rejestracją podatników, teoria a praktyka,
  • Kolejne uchwalone zmiany w zakresie zasad rejestracji podatników VAT, zasad wykreślania podatników z rejestru, informacji ujawnianych w rejestrze prowadzonym przez KAS, sankcje za regulowanie zobowiązań na inny niż zgłoszony rachunek bankowy (wejście w życie 01.09.2019 i 01.01.2020)
  • Regulacje dotyczące dochowania należytej staranności w podatku VAT
 16. Split payment w praktyce. Powtórka i usystematyzowanie wiadomości. Sankcje w podatku VAT.
  • Uchwalone zmiany w zakresie obowiązkowej procedury split payment zamiast procedury odwrotnego obciążenia oraz w kilku dodatkowych obszarach – wejście w życie 01.11.2019
  • nowy wykaz towarów i usług „wrażliwych” – załącznik numer 15
  • likwidacja załączników 11,13,14
  • likwidacja krajowej procedury odwrotnego obciążenia
  • likwidacja informacji VAT 27
  • zmiany w zakresie deklaracji kwartalnych
  • zmiany w zakresie fakturowania
  • jednolita transakcja czy jednolita wartość należności wynikająca z faktury
  • obowiązek prowadzenia rachunku firmowego dla niektórych podatników
  • sankcje dla sprzedawcy i kupującego za nie stosowanie obowiązkowego split payment
  • konsekwencje w ordynacji podatkowej i podatkach dochodowych ( 01.01.2020) – sygnalizacja problemu
  • nowe zapisy w obszarze możliwości używania środków zgromadzonych na rachunku VAT
  • nowe zapisy w zakresie zbiorczych przelewów
  • najnowsze objaśnienia podatkowe Ministra Finansów i konsekwencje praktyczne z nich wynikające
 17. Jeszcze o kasach fiskalnych – Kasy fiskalne 2020– nowe regulacje, UCHWALONA USTAWA Z 15.03.2019, problemy praktyczne, wejście w życie 01.05.2019, rozporządzenia wykonawcze.
  • uchwalone zmiany w ustawie o VAT i rozporządzeniu w sprawie kas fiskalnych, warunków technicznych i zwolnień z obowiązku stosowania,
  • rodzaje kas fiskalnych na rynku i dopuszczalne terminy ich stosowania
  • nowe zasady ewidencjonowania obrotu w 2020 roku – kasy on line i kasy z elektronicznym i papierowym zapisem danych
  • czy i od kiedy obowiązek instalowania nowych urządzeń? – schemat wdrożenia
  • grupy podatników zobligowane do wymiany kas i konsekwencje w uldze z tytułu ponownej instalacji nowej kasy – od kiedy i na jakich warunkach?
  • system e-paragonów – od kiedy i jak będzie działać?
  • ulga z tytułu zakupu i wymiany urządzeń fiskalnych, nowe zasady zwrotu ulgi
  • nowe sankcje za brak stosowania kas fiskalnych, sankcje za brak przeglądów, nowe obowiązki serwisów kas fiskalnych
  • nowe zapisy rozporządzenia w sprawie stosowania kas fiskalnych
  • nowe obowiązki użytkowników kas w zakresie informacji o zasadach ich stosowania i matrycy stawek VAT stosowanych w kasach fiskalnych
  • przepisy przejściowe
 18. Inne uchwalone zmiany w podatku VAT – wejście w życie 01.09.2019/ 01.11.2019/01.01.2020
  • nowe sankcje oraz nowe zobowiązania dodatkowe ( 15% i 100%) wejście w życie – 01.09.2019 i 01.01.2019
  • zmiany w art.113 – obowiązek rejestracji niektórych podatników w podatku VAT – 01.09.2019
  • zmiany (kolejne) w zasadach wykreślania podatników z rejestru VAT
  • nowy obowiązek zgłaszania remanentu likwidacyjnego
  • nowa uchwalona definicja „pierwszego zasiedlenia” budynku lub budowli
  • zmiany w zasadach wystawiania faktur przez rolników ryczałtowych i w prawie do odliczania podatku zryczałtowanego z takich faktur.
 19. Inne praktyczne problemy w księgowości
  • dokumentowanie przychodów i wydatków
  • trwałość dokumentów księgowych
  • obowiązki z ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy
  • rejestr „CRBR”
 20. Najnowsze regulacje wynikające z bieżących prac legislacyjnych.
  Prelegent:

  Anna Kędzierska – Adamczyk

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doradca podatkowy z 21 letnim stażem. Wspólnik w kancelarii doradztwa podatkowego. Wykładowca na studiach z zakresu podatków oraz wynagrodzeń w Wyższej Szkole Biznesu oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Trener z 12 letnim stażem z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników.

Termin i miejsce szkolenia


27/05/2020

do
29/05/2020

Mikołajki, al. Spacerowa 11 “Hotel Mikołajki****** Conference & SPA”

UWAGA: W związku z sytuacją epidemiologiczną szkolenie zostanie przeniesione na miesiąc wrzesień – szczegóły wkrótce!

Cena:


Cena “first minute”: 2190zł +23% VAT/os, a każda kolejna osoba na zgłoszeniu 2090zł +23% VAT
– obowiązuje do 13.03.2020 lub wyczerpania miejsc w ramach puli “first minute”
– gwarancja najniższej ceny

Cena standardowa: 2290zł +23% VAT/os

 

Cena zawiera:


Cena obejmuje:

 • udział w 3 dniach szkolenia
 • materiały szkoleniowe
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia (zawiera informacje o liczbie pkt dla doradców podatkowych, radców prawnych)
 • wyżywienie zgodnie z harmonogramem
 • 2 noclegi w pokojach 2os
 • udział w atrakcjach w drugim dniu szkolenia (szczegóły w harmonogramie)
 • parking dla samochodów osobowych na terenie hotelu
 • nielimitowany dostęp do: Świata saun, sali fitness i strefy basenowej

Cena nie obejmuje:

 • dopłaty za pokój 1os
 • dodatkowego noclegu przed lub po szkoleniu
 • zakwaterowania osoby towarzyszącej
 • transportu

Warunki płatności:

 • Należność za szkolenie należy uregulować na podstawie faktury proforma, która zostanie do Państwa wysłana na ok. miesiąc przed szkoleniem.
 • Warunek przedpłaty nie dotyczy uczestników z dofinansowaniem – termin płatności zostanie uzgodniony w zależności od zapisów umowy o dofinansowanie.

Dodatkowe informacje


Harmonogram szkolenia:

I Dzień

8:00-10:00 – przyjazd i rejestracja uczestników
10:00-15:00 – szkolenie
15:00-16:00 – obiad
16:00 – 20:00 – czas wolny
20:00- 21:00 – kolacja

II Dzień

7:00-9:00 – śniadanie
9:00 – 14:30 – szkolenie
15:00 – 16:00 – obiad
17:00 – 20:00 – zorganizowane atrakcje (wybór uzależniony od warunków pogodowych)
20:30 – uroczysta kolacja

III Dzień

7:00-9:00 – śniadanie
9:00 – 11:00 – szkolenie
11:00-11:30 – przerwa na wykwaterowanie
14:00 – 15:00 – obiad, a następnie powrót

Zdjęcia obiektu


Szanowni Państwo,

Informujemy, że mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.

Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach przez serwis internetowy edutag.pl

Informacji odczytanych za pomocą cookies i podobnych technologii używamy w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników, w tym profilowania. Wykorzystanie ich pozwala nam zapewnić Państwu maksymalną wygodę przy korzystaniu z naszych serwisów poprzez zapamiętanie Waszych preferencji i ustawień na naszych stronach. Więcej informacji o zamieszczanych plikach cookie oraz o możliwości zmiany ustawień przeglądarki oraz polityce przetwarzania danych znajdą Państwo w polityce prywatności.

Akceptacja ustawień przeglądarki oznacza zgodę na możliwość tworzenia profilu użytkownika opartego na informacji dotyczącej świadczonych usług, zainteresowania ofertą lub informacjami zawartymi w plikach cookies. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody.