fbpx
02/12/2019 | Zakopane

Kompendium podatkowe 2020

Zapisz się na szkolenie

Dzień I – Zmiany w podatku VAT i ich konsekwencje w podatkach dochodowych

 1. Krótkie omówienie zmian w podatku VAT, które weszły w życie od 01.01.2019 i od 02.01.2019
  • Ulga na złe długi w wersji 2019 roku, ważne przepisy przejściowe ( Dz.U. 2244/2018)
  • Opodatkowanie bonów jednokrotnego użytku i bonów otwartych. ( Dz.U. 2433/2018)
  • Zmiany w procedurze MOSS – w zakresie świadczenia usług elektronicznych. (Dz.U.2433/2018)
  • Zmiany w zasadach wykreślania podatników z rejestru podatników VAT czynnych
 2. Kasy fiskalne – nowe regulacje, UCHWALONA USTAWA Z 15.03.2019, problemy praktyczne, wejście w życie 01.05.2019, rozporządzenia wykonawcze.
  • uchwalone zmiany w ustawie o VAT i rozporządzeniu w sprawie kas fiskalnych, warunków technicznych i zwolnień z obowiązku stosowania,
  • rodzaje kas fiskalnych na rynku i dopuszczalne terminy ich stosowania
  • nowe zasady ewidencjonowania obrotu w 2019 roku – kasy on-line i kasy z elektronicznym i papierowym zapisem danych
  • czy i od kiedy obowiązek instalowania nowych urządzeń? – schemat wdrożenia
  • grupy podatników zobligowane do wymiany kas i konsekwencje w uldze z tytułu ponownej instalacji nowej kasy – od kiedy i na jakich warunkach?
  • system e-paragonów – od kiedy i jak będzie działać?
  • ulga z tytułu zakupu i wymiany urządzeń fiskalnych, nowe zasady zwrotu ulgi
  • nowe sankcje za brak stosowania kas fiskalnych, sankcje za brak przeglądów, nowe obowiązki serwisów kas fiskalnych
  • nowe zapisy rozporządzenia w sprawie stosowania kas fiskalnych
  • nowe obowiązki użytkowników kas w zakresie informacji o zasadach ich stosowania i matrycy stawek VAT stosowanych w kasach fiskalnych
  • przepisy przejściowe
 3. Uchwalona zmiana w zakresie obowiązku fakturowania elektronicznego – 18.04.2019
  • Nowa ustawa w zakresie fakturowania elektronicznego w przypadku zamówień publicznych – wejście w życie 18.04.2019 (Dz.U 2191/2018) – kogo dotyczy obowiązkowo, tworzenie konta na platformie, wystawianie faktur, przyjmowanie faktur.
 4. Uchwalona zmiana ( Dziennik ustaw 1018/2019) w zakresie rejestru podatników VAT czynnych i obowiązku regulowania zobowiązań poprzez zgłoszony rachunek bankowy – 01.09.2019
  • Kolejne uchwalone zmiany w zakresie zasad rejestracji podatników VAT, informacji ujawnianych w rejestrze prowadzonym przez KAS, sankcje za regulowanie zobowiązań na inny niż zgłoszony rachunek bankowy (wejście w życie 01.09.2019 i 01.01.2020)
  • Konsekwencje w podatkach dochodowych i ordynacji podatkowej ( dziennik ustaw 1018/2019) – sygnalizacja problemu – wejście w życie 01.01.2020
   • zakres danych wykazany na „białej liście”
   • obowiązek zgłaszania rachunku „firmowego”
   • dopuszczalność korzystania z rachunku osobistego
   • konsekwencje funkcjonowania „białej listy”
   • pojęcie transakcji o której mowa w art. 19 ustawy prawo przedsiębiorców – teoria a praktyka
   • zmiana w art. 22 p ustawy o PIT i 15d ustawy o CIT – ustalanie kosztów uzyskania przychodów i obowiązek ich korygowania
   • możliwość wyłączenia sankcji za zapłatę na inny niż zgłoszony rachunek – informacja do naczelnika urzędu skarbowego
   • zmiany w odpowiedzialności solidarnej podatników – odpowiedzialność solidarna nabywcy ze zbywcą
   • możliwość wyłączenia odpowiedzialności solidarnej z ordynacji podatkowej
   • zawartość „donosu” do urzędu skarbowego
   • wpływ płatności w procedurze split payment na koszty uzyskania przychodów i odpowiedzialność solidarną z ordynacji podatkowej
   • przepisy przejściowe
 5. Inne uchwalone zmiany w podatku VAT – wejście w życie 01.09.2019/ 01.11.2019/01.01.2019.
  • Zmiany ustawy VAT w zakresie fakturowania sprzedaży zaewidencjonowanej przy użyciu kasy fiskalnej oraz nowe sankcje z tym związane – 01.01.2020
  • zmiany w przepisach o fakturowaniu
  • nowe sankcje oraz nowe zobowiązania dodatkowe ( 15% i 100%) wejście w życie – 01.09.2019 i 01.01.2019
  • zmiany w art.113 – obowiązek rejestracji niektórych podatników w podatku VAT – 01.09.2019
  • zmiany (kolejne) w zasadach wykreślania podatników z rejestru VAT
  • nowy obowiązek zgłaszania remanentu likwidacyjnego
  • nowa uchwalona definicja „pierwszego zasiedlenia” budynku lub budowli
  • zmiany w zasadach wystawiania faktur przez rolników ryczałtowych i w prawie do odliczania podatku zryczałtowanego z takich faktur
 6. Sygnalizacja zmian w zakresie ewidencji VDEK – 04/2020 i 07/2020
  • zmiany w ewidencji VAT,
  • zmiany w deklaracjach,
  • projekt rozporządzenia w zakresie zawartości nowego JPK – VDEK
  • likwidacja załączników do deklaracji,
  • zmiany w sankcjach za błędy w JPK
  • zmiany w uldze na złe długi
  • zmiany w ustawie kodeks karny skarbowy
 7. Uchwalone zmiany w zakresie wiążącej informacji stawkowej i nowej matrycy stawek VAT – sygnalizacja problemu – wejście w życie 01.11.2019/01.04.2020
 8. Projekt zmiany ustawy o VAT – magazyn typu call off stock.

Dzień II – Podatki dochodowe i ordynacja podatkowa. Uchwalone i projektowane zmiany – wybrane zagadnienia.

 1. Split Payment – zmiany od 01.11.2019
  • Split payment w praktyce po roku obowiązywania
  • Uchwalone zmiany w zakresie obowiązkowej procedury split payment zamiast procedury odwrotnego obciążenia oraz w kilku dodatkowych obszarach – wejście w życie 01.11.2019
   • nowy wykaz towarów i usług „wrażliwych” – załącznik numer 15
   • likwidacja załączników 11,13,14
   • likwidacja krajowej procedury odwrotnego obciążenia
   • likwidacja informacji VAT 27
   • zmiany w zakresie deklaracji kwartalnych
   • zmiany w zakresie fakturowania
   • jednolita transakcja czy jednolita wartość należności wynikająca z faktury
   • obowiązek prowadzenia rachunku firmowego dla niektórych podatników
   • sankcje dla sprzedawcy i kupującego za nie stosowanie obowiązkowego split payment
   • konsekwencje w ordynacji podatkowej i podatkach dochodowych ( 01.01.2020) – sygnalizacja problemu
   • nowe zapisy w obszarze możliwości używania środków zgromadzonych na rachunku VAT
   • nowe zapisy w zakresie zbiorczych przelewów
   • 01.01.2020 – kolejna zmiana w art. 22 p ustawy o PIT i 15 d ustawy o CIT- tym razem decyduje łączna wartość należności na fakturze VAT – brak zapłaty w mechanizmie podzielnej płatności skutkująca brakiem kosztów uzyskania przychodów
   • przepisy przejściowe
 2. Sygnalizacja innych zmian w podatkach – uchwalone zmiany
  Zmiana od 01.08.2019 roku w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodów osób do ukończenia 26 roku życia

  • zasady stosowania zwolnienia
  • źródła przychodów do których zwolnienie ma zastosowanie
  • zwolnienie z opodatkowania w kontekście Płatnika – oświadczenia w 2019 i w 2020 roku
  • zasady stosowania zwolnienia w 2019 i odmienne zasady w 2020 roku
  • limit dochodu zwolnionego z podatku w 2019 i w 2020 roku
  • inne problemy praktyczne
  • odliczanie zus i składki zdrowotnej
  • ograniczenie pobierania składki zdrowotnej
  • konieczne zmiany w informacji PIT 11
  • problemy właściwej klasyfikacji przychodu w zeznaniu rocznym za 2019 rok
  • przepisy przejściowe
 3. Ulga na złe długi w podatkach dochodowych – uchwalone zmiany, wejście w życie od 01.01.2020 roku
  • zmiany z ustawy o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym
  • warunki stosowania ulgi na złe długi u wierzyciela i u dłużnika
  • dokumentowanie ulgi
  • termin uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności
  • nowe zasady ustalania podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym
  • nowe zasady ustalania podstawy opodatkowania przy ustalaniu wysokości zaliczki na PIT/CIT
  • wpływ ulgi na złe długi na zasady rozliczania straty i na rozliczenia w latach następnych
  • przepisy przejściowe
 4. Zmiany w ordynacji podatkowej – jednolity rachunek płatniczy – zmiana uchwalona, obowiązuje od 01.01.2020
  • zasady nadawania podatnikowi jednolitego rachunku płatniczego
  • jeden rachunek do płacenia wszystkich podatków
  • zasady zaliczania dokonanej wpłaty za zobowiązania podatkowe i zaległości w podatkach
  • brak przepisu przejściowego
  • ryzyka i niebezpieczeństwa
 5. Problemy z ulgą innovation box w praktyce
  • najnowsze interpretacje i stanowiska organów skarbowych
  • informatycy
  • programiści jako najbardziej zainteresowana ulgą grupa
  • mity i możliwości
 6. Jeszcze o samochodzie – czyli samochód w podatkach dochodowych po zmianach od 01.01.2019, po pół roku obowiązywania przepisów – układamy, wyjaśniamy:
  • ograniczenie kosztów amortyzacji
  • ograniczenie kosztów leasingu
  • ograniczenie kosztów eksploatacji, napraw, używania i konserwacji
  • zmiany zasad zaliczania do kosztów wydatków na samochód osobowy nie wprowadzony do ewidencji środków trwałych firmy
  • ograniczenia w kosztach wydatków związanych z ubezpieczeniem samochodów osobowych
  • kiedy samochód jest wykorzystywany tylko do działalności gospodarczej
  • ważne przepisy przejściowe, w zakresie praw nabytych i możliwości ich kontynuowania w 2019 roku
 7. 9% stawka CIT w praktyce
 8. Najem nieruchomości jako najbardziej problematyczny obszar w podatku dochodowym od osób fizycznych – najnowsze stanowiska, orzeczenia i planowane zmiany w tym obszarze
  • najem czy działalność
  • kryteria rozgraniczające
  • planowane zmiany
  • przewaga działalności nad najmem czy odwrotnie?
  • koszty uzyskania przychodu w najmie a w działalności gospodarczej
  • problemy praktyczne i zagrożenia
 9. Najnowsze stanowiska organów skarbowych w zakresie uznawania wydatków za koszty uzyskania przychodów
  • reprezentacja i reklama
  • usługi marketingowe
  • inne kontrowersyjne wydatki
 10. Uchwalone zmiany w zakresie zasad ustalania zaliczki na PIT z umów o pracę od 01.01.2020 roku
 11. Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników – opodatkowanie, zwolnienia, wyrok TK, najnowsze stanowiska organów skarbowych
 12. Planowane zmiany w zakresie skali podatkowej i kosztów uzyskania przychodów – 01.01.2020 – sygnalizacja kierunku zmian.
 13. Zmiany w podatkach dochodowych od 01.01.2020 uchwalone już w 2018 roku
  • nowe zasady rozliczania straty
  • nowa definicja małego podatnika
 14. Panel dyskusyjny – pytania i wątpliwości uczestników

Dzień III – Podatkowe tematy trudne, kontrowersyjne, nowe i projektowane.

 1. Nieruchomości w podatkach – problemy praktyczne, najnowsze orzecznictwo.
  • Grunt, budynek, budowla – konsekwencje podatkowe
  • Amortyzacja nieruchomości – zasady, stawki, wyłączenia, przepisy szczególne, nakłady na nieruchomość a stawka amortyzacji, amortyzacja części nieruchomości
  • Konieczność wyłączenia wartości gruntu i prawa wieczystego użytkowania gruntu
  • Wycena prawa użytkowania wieczystego dla potrzeb wyłączenia z amortyzacji – problemy praktyczne
  • Zasady opodatkowania najmu nieruchomości w działalności w podatkach dochodowych
  • Zasady opodatkowania najmu nieruchomości w działalności w podatku VAT – wg przeznaczenia nieruchomości
  • Współwłasność majątkowa małżeńska a zasady dotyczące zakupu, sprzedaży i zmiany udziałów w nieruchomości
  • Podatek od budynków wynajmowanych w działalności – w wersji od 01.01.2019 i planowane zmiany
  • Flipping – problemy praktyczne w podatkach, remont a modernizacja, działalność czy sprzedaż prywatna
  • Sprzedaż nieruchomości – zasady opodatkowania, kiedy sprzedaż prywatna, a kiedy w ramach działalności
  • Nowe zasady ustalania przychodu ze sprzedaży nieruchomości prywatnej obowiązujące od 01.01.2019
  • Sprzedaż nieruchomości a podatek VAT – kiedy opodatkować, kiedy skorzystać ze zwolnienia, a kiedy mimo możliwości zwolnieni wybrać pełen VAT – definicja pierwszego zasiedlenia w historii ustawy o VAT oraz po zmianach
  • Fakturowanie sprzedaży i najmu nieruchomości, problematyka refaktur w najmie
  • Kasa fiskalna a ewidencjonowanie przychodu z najmu okazjonalnego i długoterminowego
  • Czynności związane z nieruchomościami położonymi za granicą a ich opodatkowanie w podatku VAT
 2. Jeszcze o zarządzie sukcesyjnym – po roku obowiązywania zmian w podatkach
 3. Trudne koszty podatkowe
  • wydatki na reprezentację i reklamę
  • usługi marketingowe
  • świadczenia na rzecz pracowników
  • wiele samochodów, wiele telefonów w jednoosobowej firmie
  • faktury z facebooka
  • trudności z dokumentowaniem kosztów
  • inne koszty będące przedmiotem szczególnego zainteresowania organów skarbowych
 4. Sygnalizacja problemów z wdrożeniem PPK – ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki biur rachunkowych
 5. Biuro rachunkowe jako podmiot zobowiązany z ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy – zarys problemu, obowiązki biura
 6. Tematy pojawiające się zgodnie z najnowszymi pracami legislacyjnymi w zakresie tematyki podatkowej
 7. Panel dyskusyjny – pytania i wątpliwości uczestników
  Prelegent:

  Anna Kędzierska – Adamczyk

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doradca podatkowy z 21 letnim stażem. Wspólnik w kancelarii doradztwa podatkowego. Wykładowca na studiach z zakresu podatków oraz wynagrodzeń w Wyższej Szkole Biznesu oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Trener z 12 letnim stażem z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników.

Termin i miejsce szkolenia


02/12/2019

04/12/2019

Zakopane, ul. Kościuszki 19 “Hotel Grand Stamary****”

Cena:


Cena “first minute” ważna do 25.10.2019 lub wyczerpania miejsc: 1890zł +23% VAT/os (pozostało 5 miejsc w promocyjnej cenie)
Cena standardowa – od 26.10.2019 lub po wyczerpaniu miejsc przedsprzedażowych : 1990zł +23% VAT/os

Cena zawiera:


Cena obejmuje:

 • udział w 3 dniach szkolenia
 • materiały szkoleniowe
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia (zawiera informacje o liczbie pkt dla doradców podatkowych, radców prawnych)
 • wyżywienie zgodnie z harmonogramem
 • 2 noclegi w pokojach 2os
 • udział w atrakcjach w drugim dniu szkolenia
 • parking dla samochodów osobowych na terenie hotelu
 • wstęp do obiektów na terenie hotelu: basen, jacuzzi, sauny.

Cena nie obejmuje:

 • dopłaty za pokój 1os (200zł)
 • dodatkowego noclegu przed lub po szkoleniu
 • zakwaterowania osoby towarzyszącej
 • transportu

Warunki płatności:

 • Należność za szkolenie należy uregulować na podstawie faktury proforma, która zostanie do Państwa wysłana na ok. miesiąc przed szkoleniem.
 • Warunek przedpłaty nie dotyczy uczestników z dofinansowaniem – termin płatności zostanie uzgodniony w zależności od zapisów umowy o dofinansowanie.

Dodatkowe informacje


Harmonogram szkolenia:

I Dzień

8:00-10:00 – przyjazd i rejestracja uczestników
10:00-15:00 – szkolenie
15:00-16:00 – obiad
16:00 – 20:00 – czas wolny
20:00- 21:00 – kolacja

II Dzień

7:00-9:00 – śniadanie
9:00 – 14:00 – szkolenie
15:00 – 16:00 – obiad
17:00 – 20:00 – zorganizowane atrakcje (szczegółowe informacje bliżej terminu)
20:00 – uroczysta kolacja

III Dzień

7:00-9:00 – śniadanie
9:00 – 14:00 – szkolenie
14:00 – 15:00 – obiad, a następnie wykwaterowanie i powrót

Zdjęcia obiektu


Szanowni Państwo,

Informujemy, że mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.

Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach przez serwis internetowy edutag.pl

Informacji odczytanych za pomocą cookies i podobnych technologii używamy w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników, w tym profilowania. Wykorzystanie ich pozwala nam zapewnić Państwu maksymalną wygodę przy korzystaniu z naszych serwisów poprzez zapamiętanie Waszych preferencji i ustawień na naszych stronach. Więcej informacji o zamieszczanych plikach cookie oraz o możliwości zmiany ustawień przeglądarki oraz polityce przetwarzania danych znajdą Państwo w polityce prywatności.

Akceptacja ustawień przeglądarki oznacza zgodę na możliwość tworzenia profilu użytkownika opartego na informacji dotyczącej świadczonych usług, zainteresowania ofertą lub informacjami zawartymi w plikach cookies. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody.