10/06/2019 | Zakopane

Kompendium podatkowe 2019

Zapisz się na szkolenie

I DZIEŃ: PODATEK VAT – zmiany od 2019 r. i projektowane w trakcie 2019 r.

 1. Zmiany wprowadzone ustawą o ułatwieniach dla przedsiębiorców:
  • Skrócenie terminu na zwrot podatku VAT ze 180 dni do 60 dni – w jakich przypadkach?
  • Ulga na złe długi po 90 dniach a nie po 150 dniach;
  • Konsekwencje zmiany w zakresie ulgi;
  • Przepisy przejściowe – jak liczyć nowe terminy
 2. Opodatkowanie podatkiem VAT bonów towarowych – zmiana od 2019 r.:
  • Pojęcie bonu, jego transferu, emisji;
  • Moment powstania obowiązku podatkowego;
  • Podstawa opodatkowania;
  • Transfer bonu a jego faktyczne przekazanie;
  • Miejsce przekazania bonu w kraju i poza granicami
 3. Projektowane zmiany w zakresie likwidacji odwrotnego obciążenia:
  • zasada „odwrotne obciążenie” – dla kogo obecnie?
  • Nowy załącznik nr 14 do Ustawy o VAT – jakie usługi podlegają nowej zasadzie? – problemy interpretacyjne
  • PKWiU a podleganie podatkowi VAT
  • Założenia odwrotnego obciążenia dla usług budowlanych i remontowych świadczonych dla Zamawiających, Wykonawców i odbiorców końcowych;
  • Wygląd faktury po zmianach;
  • Deklaracja VAT-27 do usług rozliczanych na zasadzie odwrotnego obciążenia;
  • Odwrotne obciążenie w przypadku innych transakcji, np. sprzedaż złomu, blach, itp.;
  • Problemy praktyczne związane ze zmianami zasady: obowiązek podatkowy, usługa według PKWiU a usługa wykonana, zapisy w umowach;
  • Propozycja likwidacji odwrotnego obciążenia i wprowadzenia zasady ogólnej wraz z obowiązkowym split paymentem – założenia projektu
 4. Split payment jako obowiązek po likwidacji odwrotnego obciążenia:
  • Wpłaty na rachunek VAT sprzedającego przy dedykowanym przelewie kupującego;
  • Dysponowanie rachunkiem VAT przez podatnika czy jednak przez urząd skarbowy? – praktyka
  • Projektowana możliwość zapłaty z rachunku VAT innych podatków i ZUS – czy na pewno?;
  • Wniosek o zwrot z rachunku VAT tylko do urzędu skarbowego;
  • Zapłaty z rachunku VAT faktur zakupowych – skutki praktyczne.
  • Przelew zwykły – brutto na rachunek bieżący, czy możliwe?;
  • Dedykowany przelew bankowy;
  • Zapłata za kilka faktur – czy możliwa przy dedykowanym przelewie bankowym?
  • Płatność gotówką;
  • Zapłata za pomocą karty płatniczej oraz inne formy płatności a split payment;
  • Pomyłkowa wpłata kwoty netto na Rachunek VAT a podatku VAT na konto bieżące – co dalej?
  • Funkcjonowanie księgowań automatycznych wpłat na rachunek bankowy a split payment;
  • Rozliczanie rozrachunków po wprowadzeniu podzielonej płatności.
 5. E-paragon i nowa kasa fiskalna – uchwalone zmiany wprowadzane etapami od 2019 r.:
  • Zwolnienie z posiadania kasy fiskalnej do końca 2019 r. – co uległo zmianie?;
  • Przepisy przejściowe dotyczące wdrażania kas fiskalnych – kiedy dla usług budowlanych, najmu i innych usług;
  • Kasa fiskalna – kiedy zwolnienie a kiedy wyłączenie ze zwolnienia?
  • E-paragon – zasady wystawiania i wysyłania;
  • Sposoby wysyłki e-paragonu;
  • Zmiany w zakresie obowiązków związanych z kasami fiskalnymi: zgłaszanie, serwisowanie, itp.
  • Sankcje za brak e-paragonów.
 6. Faktura elektroniczna przy zamówieniach publicznych – zmiana od 18 kwietnia 2019 r. a praktyczne stosowanie nowych zasad:
  • Pojęcie e-faktury wynikające z nowej ustawy;
  • Obowiązki dla zamawiających;
  • Uprawnienia dla wykonawców;
  • Struktura efaktury podana przez Ministra cyfryzacji;
  • Zasady funkcjonowania nowej platformy związanej z efakturami;
  • Problemy techniczne efaktur;
  • Inne sposoby wysyłania faktur – czy znikają?
 7. Nowa matryca stawek podatku VAT od 2020 r.:
  • Stawka podstawowa 23% jako zasada;
  • Zmiany w zakresie katalogu usług i towarów funkcjonujących z obniżonymi stawkami VAT;
  • Poszczególne rodzaje transakcji a stawka podatku VAT;
  • Co zostaje podniesione do stawki podstawowej;
  • Co zostaje obniżone?
  • Przepisy przejściowe obowiązujące przy wdrażaniu matrycy.
 8. Zmiany w zakresie rozliczania deklaracji i JPK:
  • Likwidacja niektórych deklaracji VAT;
  • Jakie deklaracje zostają?
  • Nowy JPK_VDEK – zasady wypełniania;
  • Przepisy przejściowe – równoległa możliwość stosowania nowych i starych zasad.
 9. Pytania i odpowiedzi – dyskusja uczestników.

II DZIEŃ: PODATEK DOCHODOWY – CIT Zmiany od 2019 r. i aktualne problemy:

 1. Zmiany w zakresie rozliczania samochodów
  1. Finansowanie w leasingu samochodu
   • Kwoty ograniczenia zaliczania do KUP wydatków z tytułu leasingu – uzasadnienie stosowania
   • Kwota 150 tys zł jako max wartość zaliczania w KUP
   • Zasady wyliczania 150 tys zł. – czy z podatkiem VAT nie odliczanym czy bez;
   • Umowy leasingu zawierane w 2018 r. a ograniczenie KUP od 2019 r.
   • Najem samochodu – długoterminowy lub „zwykły” samochodu osobowego i innego a ograniczenia kosztów
   • Przepisy przejściowe
  2. Amortyzacja i ubezpieczenie samochodu osobowego
   • Ograniczenie KUP w 2018 r.
   • Podniesienie limitu KUP od 2019 r. do 150 tys zł
   • Zasady stosowania nowych uregulowań
   • Przepisy przejściowe – rozliczanie samochodów amortyzowanych już w 2018 r. – co w 2019 r.
  3. Ograniczenie KUP w sytuacji samochodów osobowych, od których odliczane jest 50% podatku VAT:
   • Brak prawa do zaliczania w KUP 25% podatku VAT, który jest nie odliczany;
   • Ograniczenie w KUP kwot netto z faktur – wysokość ograniczenia 25%
   • Wydatki, do których zastosowanie ma ograniczenie KUP, w tym myjnia, paliwo, przeglądy samochodu, naprawa itp.
   • Przykłady stosowania ograniczenia.
  4. Likwidacja ewidencji przebiegu pojazdu
   • Zmiany zasad rozliczania samochodów prywatnych wykorzystywanych do celów służbowych
   • Brak ewidencji przebiegu pojazdu – czy na pewno?
   • Zasady rozliczania KUP od samochodów prywatnych w celach służbowych;
   • Limit zaliczania w KUP takich wydatków – 25% w KUP czy więcej?
   • Limit wydatków w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych w wysokości 20%
 2. Inne zmiany Ustawy o CIT
 3. Nowy KUP:
  • Przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy lub rezerwowy;
  • Zasady wyliczenia KUP;
  • Okres stosowania – od kiedy?
 4. Obniżenie stawki podatku dochodowego
  • Obniżenie stawki CIT do 9% – dla kogo?
  • Wpłacanie zaliczek w trakcie roku a stawka podatku CIT
  • Spółki istniejące i nowe – jak stosować preferencje?
 5. Zmiany w zakresie cen transferowych i dokumentacji podatkowej:
  • Wydłużenie terminu na sporządzenie dokumentacji podatkowych do końca września;
  • Zmniejszenie obowiązków dokumentacyjnych – nowe limity w zakresie tych obowiązków
  • Wprowadzenie uproszczonych zasad rozliczeń dla niektórych transakcji – w tym pożyczek i transakcji o niskiej wartości dodanej
  • Doprecyzowanie warunków kontroli dokumentacji podatkowych;
  • Kto nie musi sporządzać dokumentacji podatkowych
  • Korekta współzależna;
  • Przepisy przejściowe: przepisy obowiązujące od 2018 r. i od 2019 r.
 6. Exit tax
  • Uzasadnienie zmian;
  • Zasada opodatkowania niezrealizowanych zysków kapitałowych;
  • Pojęcie „przeniesienia aktywów” co oznacza w praktyce;
  • Pojęcie rezydencji podatkowej dla osób prawnych i osób fizycznych;
  • Rozliczanie nierezydenta;
  • Przepisy przejściowe
 7. Nowa ulga Innovation Box
  • Ulga z tytułu komercjalizacji praw własności intelektualnej – obniżenie stawki podatku do 5%;
  • Zasady stosowania ulgi;
  • Pojęcie praw własności intelektualnej wchodzących w zakres ulgi
  • Proponowana ulga a ulga z tytułu działalności badawczo – rozwojowej – zasady stosowania
 8. Opodatkowanie kryptowalut
  • Pojęcie kryptowalut;
  • Rodzaje kryptowalut;
  • Zasada opodatkowania w podatku PIT i CIT – wysokość 19%;
  • Pojęcie przychodu podatkowego związanego z kryptowalutami;
  • Możliwe koszty podatkowe do rozliczenia przy ustalaniu dochodu do opodatkowania;
  • Kryptowaluty już posiadane a zasady opodatkowania.
 9. Podatek u źródła – zmiany
  • Nowe obowiązki nałożone na podatników w celu zastosowania umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania;
  • Wzór oświadczenia do którego składania są zobowiązani podatnicy – podpisywanie jedynie przez cały zarząd oraz dodatkowe informacje;
  • Limit transakcji, od którego uzależnione są nowe obowiązki – jak stosować wyliczenie w wysokości 2 mln zł;
  • Funkcjonowanie certyfikatu rezydencji – dopuszczona zostaje kopia dokumentu przy niskich wartościach transakcji;
  • Wniosek o zwrot podatku u źródła – nowe uregulowania

III DZIEŃ: ZMIANY POZOSTAŁYCH USTAW: PPK oraz schematy podatkowe:

 1. Pojęcie schematu podatkowego – kiedy występuje:
  • Główna korzyść podatkowa;
  • Szczególna cecha rozpoznawcza;
  • Ogólna cecha rozpoznawcza;
  • Inna szczególna cecha rozpoznawcza;
  • Schemat transgraniczny i krajowy
 2. Podmioty stosujące schematy podatkowe – pojęcia:
  • Korzystający;
  • Promotor;
  • Osoba wspomagająca;
  • Obowiązki podatnika, firmy doradztwa podatkowego, księgowego, biegłego rewidenta.
 3. Procedury wewnętrzne u podatników – nowy obowiązek do 31 marca 2019 r.:
  • Podstawa prawna obowiązku posiadania Procedury;
  • Uzasadnienie ustawowe;
  • Podmioty zobowiązane do posiadania procedury;
  • Forma procedury;
  • Treść procedury;
  • Elementy procedury uzależnione od branży podmiotu.
 4. Zgłaszanie schematu podatkowego:
  • Podmioty zobowiązane do zgłaszania schematu;
  • Termin zgłaszania schematu podatkowego;
  • 30 czerwiec 2019 r. – data obowiązkowego zgłaszania „starych” schematów podatkowych;
  • Zgłaszanie internetowe z UPO;
  • Treść zgłoszenia – opis schematu z uzasadnieniem;
  • Forma zgłoszenia;
  • Nadawanie numeru schematowi;
  • Sprawdzanie zgłoszonych schematów;
 5. Problemy praktyczne związane z funkcjonowaniem schematów podatkowych:
  • Przykłady schematu podatkowego – co jest w praktyce schematem według wyjaśnień MF?
  • RODO a obowiązek zgłaszania schematu;
  • Etyka zawodowa księgowych, doradców podatkowych, radców prawnych a schematy podatkowe;
  • Zaskarżenie przepisów do ETS i UE – czy nastąpi i kiedy?
  • Kary za niezgłaszanie schematów;
  • Nieostre pojęcia w przepisach a ich stosowanie, np. rozsądnie działający podatnik, znaczna korzyść podatkowa, itp.
  • Praktyczne funkcjonowanie schematów – kto już je zgłosił;
  • Czy można zgłosić już istniejący schemat podatkowy?
 6. PPK
  1. Pojęcie Pracowniczych Programów Kapitałowych i pdstawa zmian
   • Uregulowania prawne;
   • Uzasadneinie do projektu;
   • Data wejścia w życie zmian;
   • Skutki praktyczne – wyliczenia kwot;
   • Zasafy funkcjonowania PPK – odrębny kapitał zbierany przez osobę
  2. Podmioty, których dotyczą zmiany – kto podlega pod PKK
   • Pracodawcy wchodzący w zakres PKK
   • Pracownicy a zleceniobiorcy i osoby na kontraktach menadżerskich?
   • Czy osoby na działalności gospodarczej mogą dobrowolnie wejść w PKK?
   • Zasada automatycznego podlegania PKK
   • Oświadczenie o zrzeczeniu się pracownika z uczestnictwa w PKK
   • Okresy składania oświadczeń.
  3. Zasady stosowania PPK
   • Moment wejścia w życie przepisów – styczeń 2019;
   • Odprowadzanie dodatkowych składek w wysokości 2% – rozdział pomiędzy pracownika i pracodawcę;
   • Sposób potrącania przez płatnika składek przy wypłacie wynagrodzenia;
   • Wykazywanie składek w dokumentach rozliczeniowych;
   • Dodatkowa kwota przekazywana z budżetu państwa –kiedy i w jakiej wysokości?;
   • Wyliczanie roczne pobranych składek;
   • Wykazywanie składek przez oracodawcę w rozliczeniach rocznych;
   • Zwolnienie składek z dodatkowego ubezpieczenia społecznego.
  4. Praktyczne aspekty rozliczeń PPK
   • Powrót do PKK po wcześniejszej rezygnacji;
   • Wzór oświadczenia pracownika
   • Rozporządzanie kwotą na wypadek śmierci współmałżonka;
   • Czy i kiedy mogą zgromadzone pieniądze przepaść?
   • Przykładowe wyliczenia emerytur
  5. PPK a inne Plany Emerytalne Pracowników – różnice:
   • Pojęcie Pracowniczych Planów Emerytalnych (PPE) obecnie opłacanych przez pracodawcę;
   • Zasady rozliczania PPE – z pieniędzy pracodawcy i pracowników;
   • Miejsce gromadzenia PPE – kto dysponuje pieniędzmi do dnia przejścia pracownika na emeryturę;
   • Funkcjonowanie wypłat z PPE;
   • Skutki podatkowe rozliczania PPE.

 

 

  Prelegent:

  Joanna Patyk

  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 16-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: “Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” – wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Termin i miejsce szkolenia


10/06/2019

do
12/06/2019

Zakopane, ul. Kościuszki 19, Hotel Grand Stamary****

Stan realizacji: szkolenie potwierdzone

Usytuowanie i dojazd:

150 m od Dworca PKP/PKS
700 m od Krupówek – słynnego zakopiańskiego deptaku
1 km od Teatru Witkacego
2,3 km od Wielkiej Krokwi

 

 

Cena:


 • 1890zł + 23% VAT/os – dla osób zgłoszonych do 16.05.2019
 • 1990zł +23% VAT/os – dla osób zgłoszonych od 17.05.2019

 

 • Koszt udziału w “samym” szkoleniu: 1090zł+ 23% VAT (3 dni), lub 380zł + 23% VAT za wybrany dzień. ( cena zawiera: udział w szkoleniu, materiały, certyfikat, serwis kawowy)
 • Płatność za szkolenie następuje na podstawie faktury proforma z terminem płatności do 05.06.2019r. Faktura proforma, oraz potwierdzenie szkolenia wysyłane jest na adres e-mail uczestnika na ok 21 dni przed wydarzeniem.

 

Cena zawiera:


 • udział w szkoleniu (3 dni)
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • imienny certyfikaty ukończenia (dla doradców podatkowych informacja o punktach/godzinach)
 • serwis kawowy podczas szkolenia
 • 2 noclegi w pokojach dwuosobowych
 • pełne wyżywienie zgodnie z harmonogramem
 • parking
 • wstęp na basen, sauny, oraz jacuzzi

Gratis dla wszystkich uczestników w pełnej opcji:

 • zorganizowane atrakcje w drugim dniu szkolenia

Usługi dodatkowo płatne:

 • dodatkowy nocleg – w zależności od pokoju
 • zakwaterowanie osoby towarzyszącej – w zależności od zakresu usług
 • pokój jednoosobowy na czas szkolenia – 200zł netto
 • strefa SPA  – zgodnie z cennikiem usług

 

Dodatkowe informacje


Harmonogram szkolenia:

I Dzień

8:00-10:00 – przyjazd i rejestracja uczestników
10:00-15:00 – szkolenie
15:00-15:30 – obiad
15:30 – 20:00 – czas wolny
20:00 – kolacja

II Dzień

8:00-9:00 – śniadanie
9:00 – 14:30 – szkolenie
14:30 – 15:00 – obiad
15:00 – 17:00 – czas wolny
17:00 – zorganizowane atrakcje
20:00 – uroczysta kolacja

III Dzień

8:00-9:00 – śniadanie
9:00 – 14:00 – szkolenie
14:00 – 14:30 – obiad
14:30 – wykwaterowanie i powrót

 

 

Zdjęcia obiektu


Szanowni Państwo,

Informujemy, że mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.

Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach przez serwis internetowy edutag.pl

Informacji odczytanych za pomocą cookies i podobnych technologii używamy w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników, w tym profilowania. Wykorzystanie ich pozwala nam zapewnić Państwu maksymalną wygodę przy korzystaniu z naszych serwisów poprzez zapamiętanie Waszych preferencji i ustawień na naszych stronach. Więcej informacji o zamieszczanych plikach cookie oraz o możliwości zmiany ustawień przeglądarki oraz polityce przetwarzania danych znajdą Państwo w polityce prywatności.

Akceptacja ustawień przeglądarki oznacza zgodę na możliwość tworzenia profilu użytkownika opartego na informacji dotyczącej świadczonych usług, zainteresowania ofertą lub informacjami zawartymi w plikach cookies. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody.