fbpx
02/12/2019 | Zakopane

Kompendium kadrowo – płacowe 2020

Zapisz się na szkolenie

Dzień I – Prawo pracy 2019/2020. Prelegent: Przemysław Pogłódek

 1. Nowelizacja kodeksu pracy w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu i dyskryminacji.
 2. Zmiany kodeksu pracy dotyczące mobbingu.
 3. Uprawnienia członków najbliższej rodziny w związku z korzystaniem z urlopów związanych z rodzicielstwem.
 4. Zmiany w zakresie wydawania świadectwa pracy oraz terminu na jego sprostowanie.
 5. Nowe brzmienie przepisu w zakresie odpowiedzialności wykroczeniowej z tytułu niewydania lub nieterminowego wydania świadectwa pracy.
 6. Roszczenie do sądu o wydanie świadectwa pracy.
 7. Roszczenie o ustalenie uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy.
 8. Nowe minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 roku.
 9. Wyłączenie dodatku za staż pracy z minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 10. Minimalne wynagrodzenie przy umowach zlecenia.
 11. Zmiany w kodeksie pracy oraz w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w zakresie ochrony danych osobowych – wejście w życie 4 maja 2019r.
 12. Rewolucja w zakresie ochrony danych osobowych pracownika.
 13. Nowy zakres danych osobowych, które mogą być pobierane od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 14. Nowy zakres danych osobowych, które mogą być pobierane od pracownika.
 15. Nowe wzory dokumentów.
 16. Nowość – zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie i zgoda pracownika na przekazanie dodatkowych danych osobowych.
 17. Wykształcenie i przebieg zatrudnienia – możliwość żądania informacji przez pracodawcę.
 18. Ograniczona możliwość żądania danych biometrycznych.
 19. Czy można pobierać informację o miejscu zamieszkania i imionach rodziców.
 20. Nowe zasady nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w prawie pracy, do jakich danych musi być wydane upoważnienie.
 21. Nowe zasady stosowania monitoringu w pomieszczeniach związkowych 
i w pomieszczeniach sanitarnych – nowelizacja do ostatniej nowelizacji.
 22. Zmiana w zakresie danych osobowych w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
 23. Konieczność zmiany regulaminów zfśs.
 24. Udokumentowanie sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej do zfśs.
 25. Upoważnienia do danych osobowych w zakresie zfśs.
 26. Brak zgody pracownika na przekazanie dodatkowych danych lub jej wycofanie a skutki prawne w sferze stosunku pracy.
 27. Obowiązek zachowania tajemnicy danych osobowych.
 28. Nowa dokumentacja ze stosunku pracy i akta osobowe pracowników, obowiązujące od 
1 stycznia 2019r.
 29. Najnowsze stanowiska MPiPS w zakresie dokumentacji pracowniczej.
 30. Do kogo i w jakim zakresie stosujemy nowe przepisy.
 31. Cztery części akt osobowych.
 32. Zasady prowadzenia dokumentacji dotychczas zatrudnionych i nowozatrudnionych pracowników.
 33. Kiedy można, a kiedy trzeba dostosować dokumentację pracowniczą do nowych przepisów.
 34. Nowe dokumenty, które będą musiały znaleźć się w aktach osobowych.
 35. Termin 30 dni od złożenia wniosku na wydanie pracownikowi kopii jego dokumentacji pracowniczej.
 36. Nowe zasady przechowywania akt osobowych pracowników, wynikające z ustawy z dnia 
10 stycznia 2018 roku, obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku.
 37. Elektronizacja akt osobowych pracowników.
 38. Nowe okresy przechowywania akt osobowych.
 39. Wydawanie akt osobowych pracowników i informowanie o terminie ich zniszczenia.
 40. Obowiązek informacyjny w stosunku do pracowników.
 41. Nowe zasady wprowadzania monitoringu na terenie zakładu pracy oraz kontroli poczty elektronicznej.
 42. Nowe zasady przeprowadzania szkoleń okresowych z zakresu bhp dla pracowników administracyjno-biurowych.

 

Dzień II – ZUS i zasiłki. Prelegent: Elżbieta Fijor

 1. Świadczenia chorobowe: wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne:
  • okresy wypłaty, okres wyczekiwania na prawo do zasiłku
  • przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują
  • kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich
  • wysokość świadczeń chorobowych
  • okres zasiłkowy i zasady jego liczenia, w tym w razie braku kodu A, wliczanie lub nie okresów niezdolności do okresu zasiłkowego
  • zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego, okres przez który świadczenie przysługuje, wysokość świadczenia, podstawa wymiaru
  • świadczenia, zasady jej waloryzacji
 2. Zaświadczenia lekarskie: zmiany w zakresie wystawiania zwolnień lekarskich i dokumentowania uprawnień do zasiłku
  • wystawianie przez lekarza ZUS ZLA, e-ZLA, wydruku e-ZLA, formularza e-ZLA
  • przekazywanie e-ZLA do pracodawcy na profil płatnika składek
  • obowiązki płatników nieposiadających profilu płatnika składek
  • dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez pracodawcę:
   • posiadającego profil płatnika
   • nieposiadającego profilu płatnika
  • dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS w przypadku:
   • pierwszego zwolnienia
   • kolejnych zwolnień
  • przekazywanie wypłaty zasiłku do ZUS, gdy płatnik:
   • posiada profil płatnika
   • nie posiada profilu płatnika składek
  • obsługa zaświadczenia lekarskiego po stwierdzeniu błędu w e-ZLA
  • zwolnienie wystawione za okres wsteczny
 3. Uprawnienia rodzicielskie:
  Zasiłek macierzyński:

  • za okres urlopu “podstawowego” z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie
  • za okres urlopu rodzicielskiego:
   • możliwość odroczenia urlopu
   • wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy – sposoby obliczania okresu wydłużenia urlopu
   • możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z drugim z rodziców
  • przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego
  • zasiłek dla ojca w razie śmierci ubezpieczonej/nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka
  • zasiłek dla ojca, gdy matka dziecka ubezpieczona/nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji
  • różna wysokość zasiłku macierzyńskiego, uzależnienie wysokości zasiłku od terminu wystąpienia z wnioskiem i  okresu jego pobierania, przypadki, w których
  • zasiłek macierzyński ulega wyrównaniu do 100%
  • zasiłek macierzyński za okres, gdy dziecko lub matka jest w szpitalu
  • zasiłek dla ojca dziecka, gdy nieubezpieczona matka dziecka podejmie pracę
  • podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego:
   • ustalanie podwyższenia, gdy zasiłek macierzyński przysługuje z więcej niż jednego tytułu
   • ustalanie kwoty podwyższenia w razie wykonywania pracy w czasie urlopu rodzicielskiego
   • wypłacanie zasiłku w okresie wydłużonego urlopu rodzicielskiego
   • dokonywanie potrąceń i egzekucji z zasiłku
   • dokumenty do wypłaty podwyższenia zasiłku
   • wykazywanie wypłaconego podwyższenia zasiłku w raportach ZUS RSA i ZUS RCA
  • za okres urlopu ojcowskiego
 4. Świadczenie opiekuńcze (30, 56 albo 60 dni)
  • zmiany w zasiłku opiekuńczym: przypadki, w których przysługuje zasiłek opiekuńczy, krąg członków rodziny, nad którymi opieka uprawnia do zasiłku opiekuńczego, wysokość zasiłku  i okres wypłaty,  limity wypłaty zasiłku, przypadki, w których zasiłek opiekuńczy nie przysługuje
  • omówienie nowych druków ZUS Z15A i ZUS Z15B
  • zasiłek opiekuńczy ( nie dłużej niż przez 30 dni w roku kalendarzowym) w razie konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat oraz w przypadku takiego dziecka, gdy poród, choroba lub pobyt w szpitalu małżonka lub rodzica dziecka, który stale opiekuje się dzieckiem uniemożliwia opiekę
 5. Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń – wybrane zagadnienia zgodnie z profilem zawodowym płatnika składek
  • okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana
  • definicja wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru
  • składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru
  • wyłączanie wynagrodzenia z obliczenia podstawy wymiaru
  • zasady uzupełniania wynagrodzenia
  • składniki uwzględniane w podstawie wymiaru w faktycznej wysokości
  • zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych
  • składniki do określonego terminu, zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia
  • umowy zlecenia z własnym pracownikiem
  • zaliczkowa wypłata składnika
  • niezdolność do pracy po długiej absencji spowodowanej urlopem bezpłatnym lub wychowawczym
  • zmiana wymiaru czasu pracy
  • minimalna podstawa wymiaru zasiłków, minimalna podstawa wymiaru zasiłków, a składniki wypłacane obok zasiłku
  • ponowne ustalanie podstawy wymiaru
 6. Odpowiedzi na indywidualne pytania, dyskusja

Dzień III – Pracownicze Plany Kapitałowe. Prelegent: Grzegorz Pierchała

 1. Formy oszczędzania na emeryturę w Polsce
 2. Pracownicze Plany Kapitałowe -główne założenia uchwalonej ustawy
  • PPK obowiązkowe czy dobrowolne?
  • Dla kogo jest to alternatywny sposób gromadzenia środków na emeryturę?
  • Założenia teoretyczne a ich praktyczne konsekwencje
  • Środki zgromadzone w PPK czy stanowią własność uczestnika?
  • Ogólne zasady PPK
  • Umowy zawierane w ramach PPK
   • umowa o zarządzanie
   • umowa o prowadzenie PPK
  • Kto i w jakiej wysokości zasila PPK?
   • wpłata uczestnika
   • dopłata pracodawcy
   • opłata powitalna
   • dopłata roczna
  • Podstawowe i dodatkowe składki ze strony uczestnika i Zakładu Pracy
  • Podstawa wymiaru składek do PPK
  • Dziedziczenie środków z PPK
  • Kto będzie objęty PPK (krąg uczestników)?
  • W jaki sposób uczestnik może skorzystać ze zgromadzonych środków?
 3. PPK – obowiązki pracodawcy:
  • Procedura tworzenia PPK – terminy przewidziane ustawą
  • Kolejne obciążenie budżetu pracodawcy
  • Zasady i kolejność obejmowania obowiązkiem tworzenia PPK przez kolejnych pracodawców – według stanu „zatrudnienia”
  • Jak wybrać właściwą i najlepszą Instytucję Finansową?
  • Obowiązek konsultacji z załogą przy wyborze Instytucji Finansowej
  • Obowiązki informacyjne i administracyjne dla pracodawcy – szereg nowych obowiązków dla działów płacowych, jak się przygotować, jak przygotować wzory oświadczeń i dokumentów
  • PPK z punktu widzenia podatków, możliwe zwolnienia, konsekwencje negatywne
  • PPK z punktu widzenia składek ZUS
  • Terminy wymagane prawem
  • Przekazywanie danych do Instytucji Finansowej
 4. PPK – prawa i obowiązki pracownika
  • Jak się zapisać i jak wystąpić z PPK i jak często można zmienić zdanie?
  • Zmiana pracodawcy a PPK
  • Rozwód i dziedziczenie w PPK
  • Rozporządzenie środkami z PPK
  • Obowiązki informacyjne
 5. Koszty prowadzenia PPK
 6. Odpowiedzialność karna podmiotów zatrudniających i innych osób
 7. Portal PPK
 8. PPK – pytania i odpowiedzi
  Prelegent:

  Przemysław Pogłódek

  inspektor pracy, były pracownik i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach, trener wpisany do Banku Wykładowców Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, biegły sądowy z zakresu czasu pracy i naliczania wynagrodzeń, wykładowca prawa pracy w kilku wyższych uczelniach, wykładowca w wielu renomowanych ośrodkach szkoleniowych; autor publikacji naukowych z zakresu prawa pracy prowadzący własną kancelarię prawną zajmującą się obsługą podmiotów gospodarczych z zakresu prawa pracy.

  Prelegent:

  Elżbieta Fijor

  Trener specjalizujący się w szkoleniach z zakresu ubezpieczeń społecznych z ponad 20 letnim doświadczeniem. Wieloletni pracownik Departamentu Zasiłków Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jako przedstawiciel ZUS-u brała udział w audycjach radiowych i telewizyjnych dedykowanych płatnikom składek oraz ubezpieczonym. Uczestniczyła jako ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych w spotkaniach, kongresach, sympozjach i konferencjach. Współautorka poradników i wyjaśnień przepisów kierowanych do Oddziałów ZUS.

  Prelegent:

  Grzegorz Pierchała

  Były pracownik Urzędu Skarbowego, doradca podatkowy z 25 letnim stażem. Wspólnik w Kancelarii Doradców Podatkowych. Wykładowca z zakresu zagadnień podatkowych od ponad 12 lat. Wysoko oceniany przez uczestników.

Termin i miejsce szkolenia


02/12/2019

04/12/2019

Zakopane, ul. Kościuszki 19 “Hotel Grand Stamary****”

Cena:


Cena “first minute” ważna do 25.10.2019 lub wyczerpania miejsc: 1890zł +23% VAT/os

Cena standardowa – od 26.10.2019 lub po wyczerpaniu miejsc przedsprzedażowych : 1990zł +23% VAT/os

Cena zawiera:


Cena obejmuje:

 • udział w 3 dniach szkolenia
 • materiały szkoleniowe
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia (zawiera informacje o liczbie pkt dla doradców podatkowych, radców prawnych)
 • wyżywienie zgodnie z harmonogramem
 • 2 noclegi w pokojach 2os
 • udział w atrakcjach w drugim dniu szkolenia
 • parking dla samochodów osobowych na terenie hotelu
 • wstęp do obiektów na terenie hotelu: basen, jacuzzi, sauny.

Cena nie obejmuje:

 • dopłaty za pokój 1os (200zł na czas szkolenia)
 • dodatkowego noclegu przed lub po szkoleniu
 • zakwaterowania osoby towarzyszącej
 • transportu

Warunki płatności:

 • Należność za szkolenie należy uregulować na podstawie faktury proforma która zostanie do Państwa wysłana w okolicach 05.11.19 z 10 dniowym terminem płatności.
 • Warunek przedpłaty nie dotyczy uczestników z dofinansowaniem – termin płatności zostanie uzgodniony w zależności od zapisów umowy o dofinansowanie.

Dodatkowe informacje


Harmonogram szkolenia:

I Dzień

8:00-10:00 – przyjazd i rejestracja uczestników
10:00-15:00 – szkolenie
15:00-16:00 – obiad
16:00 – 20:00 – czas wolny
20:00- 21:00 – kolacja

II Dzień

7:00-9:00 – śniadanie
9:00 – 14:00 – szkolenie
15:00 – 16:00 – obiad
16:00 – 20:00 – zorganizowane atrakcje
20:00 – uroczysta kolacja

III Dzień

7:00-9:00 – śniadanie
9:00 – 14:00 – szkolenie
14:00 – 15:00 – obiad, a następnie wykwaterowanie i powrót

Zdjęcia obiektu


Szanowni Państwo,

Informujemy, że mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.

Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach przez serwis internetowy edutag.pl

Informacji odczytanych za pomocą cookies i podobnych technologii używamy w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników, w tym profilowania. Wykorzystanie ich pozwala nam zapewnić Państwu maksymalną wygodę przy korzystaniu z naszych serwisów poprzez zapamiętanie Waszych preferencji i ustawień na naszych stronach. Więcej informacji o zamieszczanych plikach cookie oraz o możliwości zmiany ustawień przeglądarki oraz polityce przetwarzania danych znajdą Państwo w polityce prywatności.

Akceptacja ustawień przeglądarki oznacza zgodę na możliwość tworzenia profilu użytkownika opartego na informacji dotyczącej świadczonych usług, zainteresowania ofertą lub informacjami zawartymi w plikach cookies. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody.