fbpx
21/06/2021 | Webinarium

Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i bhp – edycja 5

Zapisz się na szkolenie

Szkolenie ma charakter warsztatowy. W jego trakcie prowadzący podejmuje próbę odpowiedzi na wiele pytań z pogranicza materialnego prawa pracy i bhp, na które nie zawsze odpowiadają przepisy. Podczas szkolenia dowiesz się m.in.:

 1. Czy pracodawca jest zobowiązany zrekompensować koszt zakupu okularów korygujących wzrok pracownikowi zatrudnionemu na część etatu, który w niektóre dni pracuje mniej niż 4 godziny?
 2. Czy zawiadomienie o ukaraniu należy usunąć z akt osobowych pracownika, którego stosunek pracy zakończył się przed upływem roku od nałożenia kary porządkowej?
 3. Czy pracownik ma prawo do świadczenia urlopowego (tzw. wczasów pod gruszą) jeżeli jego 14-dniowy wypoczynek przypadał na przełomie roku kalendarzowego?
 4. Czy pracownik przebywający przez cały rok kalendarzowy na świadczeniu rehabilitacyjnym ma prawo do urlopu wypoczynkowego?
 5. Czy zachorowanie na chorobę zakaźną (m.in. COVID-19) może być uznane za wypadek przy pracy lub chorobę zawodową?
 6. Jak ustalić okres 3-miesięcznej oraz 3-dniowy okres wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny?
 7. Czy pracodawca musi ukończyć szkolenie BHP dla osób kierujących, jeśli nie nadzoruje bezpośrednio procesu prac np. na budowie?
 8. Jak ustalić wynagrodzenie pracownika za miesiąc, w którym po przepracowaniu całego nominału czasu pracy pracownik rozchorował się?
 9. Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego w dniach i godzinach pracownikowi, któremu w trakcie roku zmienia się norma czasu pracy z uwagi na uzyskany stopień niepełnosprawności?
 10. Czas pracy w dniu zmiany czasu z zimowego na letni i z letniego na zimowy
 11. Jak prawidłowo określić nomę czasu pracy niepełnoetatowca w informacji o warunkach zatrudnienia (art 29 § 3 KP)?
 12. Czy każde stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy powinno spełniać wymagania z rozporządzenia (podnóżek, drukarka, skaner, trackball itp.) i czy w sytuacji niespełnienia tych wymogów pracownik ma prawo do okularów korygujących wzrok?
 13. Czy „przedstawiciel załogi” musi być powołany u każdego pracodawcy?
 14. Czy pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego, jeżeli jego żona jest cudzoziemką i korzystała z urlopu macierzyńskiego na zasadach obcego prawa pracy?
 15. Czy umowa o zakazie konkurencji wiąże pracownika po przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę na zasadach art. 231 KP?
 16. Czy wysokość refundacji zakupu okularów korygujących wzrok może być uzależniona od wady wzroku?
 17. Czy do okresu ochronnego z art. 53 § 1 pkt 1b wliczamy okres choroby?
 18. Jakie uprawnienia powinien posiadać pracownik, aby wymienić świetlówkę w miejscu pracy?
 19. Czy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu ojcowskiego w razie zaistnienia szczególnych potrzeb zakładu pracy?
 20. Jaki jest skład zespołu powypadkowego w związku z wypadkiem pracownika tymczasowego?
 21. Jak ustalić kwotę wolną od potrąceń?
 22. Czy w przypadku zmiany formy organizacyjnej przedsiębiorstwa, np. przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę, czy spółki cywilnej w spółkę z o.o. – praco-dawca ma obowiązek stosować procedurę informacyjną z art. 231 KP?
 23. Czy szkolenie wstępne bhp odbyte przez zleceniobiorcę, praktykanta czy pracownika tym-czasowego zwolni go z obowiązku odbycia tego szkolenia po zawarciu umowy o pracę z tym samym podmiotem?
 24. Czy nieobecność w pracy skraca 3-miesięczny okres powierzenia innej pracy na zasadach art. 42 § 4 KP?
 25. Czy można zawrzeć z cudzoziemcem umowę o pracę na czas nieokreślony?
 26. Jaka jest częstotliwość szkoleń okresowych BHP brygadzisty pracującego na wysokości?
 27. Czy pracownik zatrudniony jednocześnie u dwóch pracodawców ma prawo do dwóch od-praw emerytalno-rentowych?
 28. Czy można obniżyć wymiar etatu w trybie art. 1868 KP po wykorzystaniu 35 miesięcy urlopu wychowawczego lub wykorzystaniu 5 jego części?
 29. Czy wywieszanie harmonogramu czasu pracy (grafiku) „na bramie”, w szatni lub innym ogólnie dostępnym miejscu na terenie zakładu pracy narusza RODO?
 30. Czy instruktaż stanowiskowy może zostać przeprowadzony przez brygadzistę przy współudziale wyszklonego pracownika z długim stażem w firmie, nie posiadającego szkolenia dla kierujących?
 31. Godziny nadliczbowe ciężarnej oraz niepełnosprawnego osoby zarządzającej w imieniu pracodawcy zakładem pracy.
 32. Czy wynagrodzenie za pracę może zostać określone w umowie o pracę przez podanie kwo-ty rocznej pensji?
 33. Czy w skierowaniu na badania profilaktyczne należy podać czas pracy przy monitorze ekranowym?
 34. Czy w skierowaniu na badania profilaktyczne należy określać poziom wysokości, na jakiej pracownik wykonuje pracę?
 35. W jakiej wysokości wynagrodzenie przysługuje pracownikowi za dzień nieobecności w pracy związany z zabiegiem po zakończonym okresie chorobowego spowodowanego wypadkiem przy pracy?
 36. Czy pracownik jest zobowiązany odpracować urlop na prawach urlopu macierzyńskiego jeżeli sąd opiekuńczy oddalił wniosek o przysposobienie dziecka?
 37. Czy żona pracownika musi przedstawić upoważnienie do odbioru wynagrodzenia za pracę należnego jej mężowi pozostającemu w śpiączce?
 38. Czy zwolnienie od pracy na dziecko do 14 roku życia należy wykorzystać w pełnych go-dzinach?
 39. Czy okres używalności ŚOI oraz odzieży obuwia/roboczego należy liczyć od daty produk-cji czy od daty wydania pracownikowi do rzeczywistego używania?
 40. Czy w świadectwie pracy należy podać liczbę przepracowanych godzin nadliczbowych?
 41. Czy w trybie art. 362 KP pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy jedynie w niektóre dni tygodnia?
 42. Jaki urlop przysługuje pracownicy, która urodziła dziecko podczas korzystania z urlopu rodzicielskiego bądź urlopu wychowawczego?
 43. Czy w regulaminie pracy należy zamieścić wykaz prac wzbronionych młodocianym lub kobietom, jeżeli pracodawca w ogóle nie zatrudnia takich osób?
 44. W jakich przypadkach należy dopełnić podstawę ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzy-stany urlop wypoczynkowy?
 45. Jaki okres zatrudnienia należy wpisać do świadectwa pracy w przypadku skrócenia okresu wypowiedzenia w trybie art. 36 § 6 KP oraz art. 361 KP?
 46. Czy orzeczenie z badań psychotechnicznych należy przechowywać w aktach osobowych?
 47. Jakimi kosztami może zostać obciążony pracodawca w przypadku odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego?
 48. Czy pracownik tymczasowy ma prawo do dodatkowego urlopu z tytułu niepełnosprawno-ści, a jeśli tak, to jak ustalić jego wymiar?
 49. Czy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjno-biurowych mają prawo otrzymać odzież roboczą?
 50. Czy pracownik służby BHP może utrwalać nieprawidłowości w zakładzie pracy robiąc zdjęcia pracownikom?
 51. Czy pracownikowi należy zrefundować koszt zakupu okularów korygujących wzrok, jeżeli badania okulistyczne nie zostały przeprowadzone w ramach badania wstępnego, okresowego lub kontrolnego?
 52. Jak ustalić czas pracy i wynagrodzenie pracowników w przypadku ustanowienia zakładowego dnia wolnego od pracy (np. rocznica powstania firmy)?
 53. Jak ustalić liczbę średniotygodniowych godzin nadliczbowych?
 54. Czy pracownicy niepełnosprawni, zatrudnieni na część etatu, mogą pracować w godzinach ponadwymiarowych?
 55. Czy liczenie limitu umów terminowych 3/33 ulega przerwaniu po przejęciu zakładu pracy na zasadach art. 231 KP?
 56. Za jaką część okresu pozostawania bez pracy pracownik przywrócony do pracy zachowuje prawo do urlopu wypoczynkowego?
 57. Czy w przypadku zatrudnienia dwóch kobiet w ponad 20-osobowym zakładzie pracy pracodawca jest zobowiązany utworzyć dla nich oddzielne pomieszczenia higieniczno-sanitarne?
 58. Czy pracownik może wyrazić zgodę na potrącenia z wynagrodzenia wszelkich przyszłych wierzytelności?
 59. Czy pracownikom na stanowiskach administracyjno-biurowych należy zapewnić napoje profilaktyczne?
 60. W jakich przypadkach wypadek podczas dyżuru będzie uznany za wypadek przy pracy?
  Prelegent:

  Piotr Wąż

  doktor nauk prawnych, urzędnik państwowy, wykładowca, szkoleniowiec, były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług.

Termin i miejsce szkolenia


21/06/2021

Szkolenie w formie webinarium – wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja/materiały którymi będzie zarządzał prelegent.

Krótki film przedstawiający sposób realizacji szkoleń webinarowych:

Czas trwania: 10:00-15:00.

Każdy uczestnik otrzyma link do platformy na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.

Przykładowe opinie o naszych szkoleniach webinarowych:

📌“Państwa szkolenie elearningowe, w którym uczestniczyłam było dobrze zorganizowane, prowadzący świetnie przekazywał swoją wiedzę i odpowiadał na mnóstwo zadawanych mu pytań. Z chęcią skorzystam z tej formy kursów/ szkoleń, bo mimo, że pierwszy raz korzystałam z webinara, to sposób takiego szkolenia jest dla mnie inną, aczkolwiek tak samo ciekawą formą, jak szkolenie face to face.”
📌“Jeżeli szukasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania z zakresu podatków zapraszam na szkolenia EDUTAG – tutaj wszystko staje się jaśniejsze 
📌“Zdecydowanie polecam, profesjonalna kadra i celujące wykonanie.”

Cena:


280 zł + 23% VAT

(dla jednostek sektora finansów publicznych istnieje możliwość wystawienia faktury „zw”)

Płatność po szkoleniu na podstawie faktury z 7 dniowym terminem.

Cena zawiera:


 • dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
 • autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane w dniu szkolenia przed rozpoczęciem)
 • imienny certyfikaty ukończenia (zostanie wysłany pocztą)

Dodatkowe informacje


Minimalne wymagania sprzętowe dla uczestników:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

➡️ Przykładowy harmonogram szkolenia:

🕐08:00 – dystrybucja do uczestników materiałów szkoleniowych w formacie pdf
🕑09:30 – rozpoczęcie logowania przez uczestników (po zalogowaniu dostępna jest “poczekalnia” która w momencie startu przełączy się na pokój webinarowy)
🕒10:00 – Wykład cz I
🕓12:00 – Przerwa 30min☕️🍪
🕔12:30 – Odpowiedzi na pytania zadane na czacie, wykład cz II
🕕14:00 – Zakończenie szkolenia, odpowiedzi na przesłane pytania w trakcie drugiej części zajęć

Zdjęcia obiektu


Szanowni Państwo,

Informujemy, że mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.

Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach przez serwis internetowy edutag.pl

Informacji odczytanych za pomocą cookies i podobnych technologii używamy w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników, w tym profilowania. Wykorzystanie ich pozwala nam zapewnić Państwu maksymalną wygodę przy korzystaniu z naszych serwisów poprzez zapamiętanie Waszych preferencji i ustawień na naszych stronach. Więcej informacji o zamieszczanych plikach cookie oraz o możliwości zmiany ustawień przeglądarki oraz polityce przetwarzania danych znajdą Państwo w polityce prywatności.

Akceptacja ustawień przeglądarki oznacza zgodę na możliwość tworzenia profilu użytkownika opartego na informacji dotyczącej świadczonych usług, zainteresowania ofertą lub informacjami zawartymi w plikach cookies. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody.