fbpx
24/06/2024 | Webinarium

Dokumentacja pracownicza od A do Z w 2024r

Zapisz się na szkolenie

Następstwem zmian w prawie pracy, do których doszło w 2023 r. na skutek wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy (dyrektywa Nr 2019/1152) oraz dyrektywy w sprawie równo-wagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (dyrektywa Nr 2019/1158) jest konieczność przechowywania w dokumentacji pracowniczej dokumentów związanych z nowymi uprawnieniami pracowniczymi wprowadzonymi na podstawie tychże dyrektyw.
Dodatkowo, konsekwencją ustanowienia kodeksowej regulacji dotyczącej pracy zdalnej jest pojawienie się w dokumentacji pracowniczej szeregu nowych dokumentów powstających w związku z organizacją pracy w tej formule.
Ponadto, w związku z wprowadzeniem do Kodeksu pracy przepisów regulujących procedurę kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu i innych po-dobnie działających środków, akta osobowe uległy rozszerzeniu o nową część E, w której gromadzone są dokumenty powstające w wyniku procedur przeprowadzania przedmiotowej kontroli.
W trakcie szkolenia w sposób szczegółowy zostaną omówione zasady dotyczące za-kresu, sposobu i warunków prowadzenia oraz przechowywania dokumentacji zarówno w tradycyjnej formie papierowej, jak i elektronicznej; procedury dotyczące zmiany po-staci dokumentacji pracowniczej, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań dotyczących dokumentacji elektronicznej oraz kwestie związane z udostępnianiem, wydawaniem i niszczeniem dokumentacji pracowniczej w związku z konwersją postaci dokumentacji lub zakończeniem ustawowego okresu jej przechowywania.
Szkolenie uwzględnia aktualny stan prawny w omawianym zakresie oraz najświeższe stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W skład materiałów, które otrzymują uczestnicy szkolenia wchodzą wzory licznych dokumentów standardowo zamieszczanych w dokumentacji pracowniczej, w tym również wzory dokumentów odpowiadających wymogom nowych przepisów związanych m.in. z pracą zdalną, urlopem opiekuńczym, zwolnieniem z tytułu siły wyższej, korzystaniem z uprawnień związanych z rodzicielstwem

Podczas szkolenia dowiesz się m.in.:

 • Jakie rodzaje dokumentów mogą być gromadzone w nowej części E akt osobowych?
 • Jak długo należy przechowywać w aktach osobowych dokumenty potwierdzające pozytywny wynik kontroli lub badania na obecność w organizmie pracownia alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu?
 • Jakie dokumenty związane z pracą zdalną są przechowywać w dokumentacji pracowniczej?
 • Jak sformułować treść tzw. informacji dodatkowej (informacji o warunkach zatrudnienia)?
 • Jakie nowe dokumenty są przechowywane w dokumentacji pracowniczej w wyniku wdrożenia dyrektyw Nr 2019/1152 i 2019/1158,
 • Z jakich ułatwień mogą skorzystać pracownicy składający wnioski w przedmiocie uprawnień związanych z rodzicielstwem,
 • Jakie wnioski pracownicy wykonujący pracę zdalnie mogą składać w postaci elektronicznej,
 • Czy skierowanie na badania profilaktyczne może zostać wysłane do pracownika w for-mie elektronicznej i w jaki sposób przechowywać je w papierowej dokumentacji pracowniczej,
 • Czy dopuszczalne jest prowadzenie dokumentacji pracowniczej w formie papierowej je-dynie dla części załogi, zaś dla pozostałej części załogi w wersji elektronicznej,
 • Czy umowa o pracę może być zawarta w formie mieszanej (elektroniczny podpis praco-dawcy i własnoręczny podpis pracownika) i w takiej postaci przechowywana w aktach osobowych,
 • Przez jaki okres należy przechowywać listy obecności i harmonogramy czasu pracy oraz czy należy je przechowywać w dokumentacji pracowniczej,
 • Na czym polega dostosowanie „starych” akt osobowych (sprzed 2019 r.) do aktualnych wymogów dotyczących dokumentacji pracowniczej,
 • Na jakich warunkach pracodawca może połączyć dokumentację pracowniczą z różnych okresów zatrudnienia pracownika ponownie przyjmowanego do pracy,
 • W jakich przypadkach nie można kontynuować prowadzenia dokumentacji na bazie po-przedniego zbioru w przypadku ponownego zatrudnienia w firmie,
 • Jakie dokumenty związane z korzystaniem z uprawnień związanych z rodzicielstwem przechowujemy w aktach osobowych, a jakie w dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy,
 • W jakiej postaci należy przechowywać wypowiedzenie umowy o pracę opatrzone podpisem kwalifikowanym w sytuacji, gdy pracodawca prowadzi papierowe akta osobowe,
 • Czy każdy dokument związany z zatrudnieniem powinien być przechowywany wyłącz-nie w postaci odpisu lub kopii,
 • Jakie konsekwencje wynikają z zasady zamkniętego charakteru katalogu dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy,
 • W jaki sposób dołączyć dokument elektroniczny do dokumentacji prowadzonej w postaci papierowej i odwrotnie,
 • Jakie dokumenty niewymienione w przepisach rozporządzenia można przechowywać w aktach osobowych,
 • Czy poszczególne części dokumentacji pracowniczej można prowadzić w formie mieszanej, tj. częściowo w postaci elektronicznej a częściowo papierowej,
 • Jakich reguł wynikających z RODO należy przestrzegać przy prowadzeniu dokumentacji pracowniczej,
 • Jak ustalać okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej w zależności od okresu zatrudnienia pracownika,
 • Czy można przechowywać w aktach osobowych dane zgormadzone przed wejściem w życie RODO,
 • Czy w aktach osobowych można przechowywać notatki służbowe,
 • Czy w aktach osobowych można przechowywać odpisy/kopie świadectw pracy z po-przednich zakładów pracy pracownika,
 • Jak przechowywać e-zwolnienia,
 • Jak udokumentować okres pracy za granicą wpływający na zakres uprawnień pracowniczych w kraju,
 • Jaka jest podstawa prawna przechowywania skierowań i orzeczeń lekarskich wydanych na rzecz innego pracodawcy,
 • Czy w aktach osobowych należy przechowywać korespondencję z komornikiem,
 • Gdzie należy przechowywać tytuły egzekucyjne,
 • Czy umowa o pracę może zostać sporządzona w języku obcym,
 • Gdzie przechowywać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz klauzulę informacyjną RODO,
 • Czy dokumenty zgłoszeniowe ZUS i US należy przechowywać w części B akt osobowych,
 • Czy pracownik może zachować oryginały zaświadczeń (certyfikatów, dyplomów) o ukończeniu kursów lub szkoleń, na które został wysłany przez pracodawcę,
 • Czy w aktach pracownika należy przechowywać oryginał czy kopię zaświadczenia o szkoleniu okresowym bhp,
 • Czy należy odnotowywać liczbę przepracowanych godzin oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy pracownika zatrudnionego w systemie zadaniowego czasu pracy,
 • Jaka wygląda procedura odbioru całości dokumentacji lub jej części oraz procedura wy-dawania jej kopii,
 • Jak pod rządami obecnych przepisów wystawić duplikat świadectwa pracy,
 • Jak przebiega proces wydawania dokumentacji lub jej części pracownikowi, byłemu pracownikowi i członkom najbliższej rodziny pracownika lub byłego pracownika,
 • W jakich przypadkach pracodawca jest zobowiązany wydać całość lub część dokumentacji członkom najbliższej rodziny pracownika lub byłego pracownika,
 • W jakich przypadkach pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi/byłemu pracownikowi odpis całości lub części dokumentacji pracowniczej,
 • Jak często pracodawca jest zobowiązany wydawać całość lub część dokumentacji pracowniczej na wniosek uprawnionych osób,
 • Czy pracodawca może pobierać opłatę za wydanie odpisu dokumentacji pracowniczej,
 • W jakich przypadkach pracodawca jest zobowiązany udostępnić do wglądu dokumentację pracowniczą pracownikowi,
 • Jakie warunki techniczne (w tym temperatura i wilgotność powietrza) należy spełnić przy przechowywaniu dokumentacji papierowej?
 • Jakie warunki techniczne należy spełnić przy przechowywaniu dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej,
 • Czy pracodawca po przejściu na formę elektroniczną prowadzenia dokumentacji może zobowiązać pracownika do uzyskania podpisu elektronicznego,
 • Czy pracownik/były pracownik może zażądać wydania dokumentacji lub jej części w postaci elektronicznego odpisu, jeżeli dokumentacja prowadzona była w formie papierowej i odwrotnie,
 • W jakich przypadkach okres przechowywania dokumentacji ulega wydłużeniu,
 • Jakiej grupie pracowników pracodawca jest zobowiązany wydać informację o długości okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej,
 • Jak liczyć okres roku nienagannej pracy uprawniający do usunięcia z akt osobowych zawiadomienia o ukaraniu karą porządkową,
 • W jakich przypadkach dokumentacja pracownicza ponownie zatrudnionego pracownika podlega dwom różnym okresom przechowywania,
 • Czy plan urlopu należy do kategorii dokumentów związanych z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego, przechowywanych w dokumentacji pracowniczej,
 • Jakie reguły rządzą przechowywaniem dokumentacji pracowniczej w okresie przejściowym,
 • Jakie są okresy przechowywania kart ewidencji czasu pracy w okresie przejściowym,

Szkolenie podzielone jest na następujące części:

 1. Pojęcie i zakres dokumentacji pracowniczej,
 2. Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy,
  • Dane, których może żądać pracodawca od kandydata do pracy i pracownika,
  • Dane zwykłe oraz dane wrażliwe, w tym dane biometryczne,
  • Dane pozyskiwane na podstawie przepisów prawa i/lub zgody osoby, której dotyczą,
 3. Zasady prowadzenia akt osobowych i dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy,
  • Warunki prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej,
  • Papierowa i elektroniczna postać dokumentacji pracowniczej,
  • Okresy przechowywania,
  • Udostępnianie i wydawanie dokumentacji osobom uprawnionym,
  • Ustawa o języku polskim a dokumentacja pracownicza,
  • Przechowywanie dokumentacji nieprzewidzianej w przepisach,
  • Niszczenie dokumentacji pracowniczej,
 4. Omówienie poszczególnych dokumentów wchodzących w skład dokumentacji pracowniczej, zasad ich tworzenia oraz związanych z nimi praw i obowiązków stron stosunku pracy,
 5. Najczęstsze błędy związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej,
 6. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o dokumentacji pracowniczej.
  Prelegent:

  Piotr Wąż

  doktor nauk prawnych, urzędnik państwowy, wykładowca, szkoleniowiec, były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług.

Termin i miejsce szkolenia


24/06/2024

Szkolenie w formie webinarium – wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja/materiały którymi będzie zarządzał prelegent.

Krótki film przedstawiający sposób realizacji szkoleń webinarowych:

Czas trwania: 10:00-15:00.

Każdy uczestnik otrzyma link do platformy na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.

Przykładowe opinie o naszych szkoleniach webinarowych:

📌„Państwa szkolenie elearningowe, w którym uczestniczyłam było dobrze zorganizowane, prowadzący świetnie przekazywał swoją wiedzę i odpowiadał na mnóstwo zadawanych mu pytań. Z chęcią skorzystam z tej formy kursów/ szkoleń, bo mimo, że pierwszy raz korzystałam z webinara, to sposób takiego szkolenia jest dla mnie inną, aczkolwiek tak samo ciekawą formą, jak szkolenie face to face.”
📌„Jeżeli szukasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania z zakresu podatków zapraszam na szkolenia EDUTAG – tutaj wszystko staje się jaśniejsze 
📌„Zdecydowanie polecam, profesjonalna kadra i celujące wykonanie.”

Cena:


360 zł + 23% VAT

(dla jednostek sektora finansów publicznych istnieje możliwość wystawienia faktury „zw”)

Płatność po szkoleniu na podstawie faktury z 7 dniowym terminem.

Cena zawiera:


 • dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
 • autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane w dniu szkolenia przed rozpoczęciem)
 • imienny certyfikaty ukończenia (zostanie wysłany pocztą)

Dodatkowe informacje


Minimalne wymagania sprzętowe dla uczestników:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

 

➡️ Przykładowy harmonogram szkolenia:

🕐08:00 – dystrybucja do uczestników materiałów szkoleniowych w formacie pdf
🕑09:30 – rozpoczęcie logowania przez uczestników (po zalogowaniu dostępna jest “poczekalnia” która w momencie startu przełączy się na pokój webinarowy)
🕒10:00 – Wykład cz I
🕓12:00 – Przerwa 30min☕️🍪
🕔12:30 – Odpowiedzi na pytania zadane na czacie, wykład cz II
🕕14:00 – Zakończenie szkolenia, odpowiedzi na przesłane pytania w trakcie drugiej części zajęć

Zdjęcia obiektu


Szanowni Państwo,

Informujemy, że mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.

Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach przez serwis internetowy edutag.pl

Informacji odczytanych za pomocą cookies i podobnych technologii używamy w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników, w tym profilowania. Wykorzystanie ich pozwala nam zapewnić Państwu maksymalną wygodę przy korzystaniu z naszych serwisów poprzez zapamiętanie Waszych preferencji i ustawień na naszych stronach. Więcej informacji o zamieszczanych plikach cookie oraz o możliwości zmiany ustawień przeglądarki oraz polityce przetwarzania danych znajdą Państwo w polityce prywatności.

Akceptacja ustawień przeglądarki oznacza zgodę na możliwość tworzenia profilu użytkownika opartego na informacji dotyczącej świadczonych usług, zainteresowania ofertą lub informacjami zawartymi w plikach cookies. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody.